Knižné hody – 17. ročník: „Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...“

Knižné hody – 17. ročník: „Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...“

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Mrvová - OA Sereď    
Téma 17. ročníka Knižných hodov je venovaná oslave 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Rôznymi interaktívnymi metódami chceme uskutočniť trojstupňové, veku primerané spoznávanie historického vývoja našej vlasti, jej bohatého kultúrneho dedičstva, pamätihodností, prírodných krás a významných osobností jednotlivých regiónov Slovenska. Realizácia projektu pozostáva z troch častí.
 
Prvá časť bola určená pre žiakov Obchodnej akadémie. Jednotlivé triedy si rozdelili samosprávne kraje Slovenska, o ktorých pripravili pútavé panely, prezentácie, tajničky, osem smerovky, puzzle, doplňovačky a rôzne iné zaujímavé aktivity, pomocou ktorých sme postupne realizovali naplánované aktivity.
Žiaci jednotlivých tried boli rozdelení do skupín, každá skupinka si vyžrebovala príslušný samosprávny kraj. Pozorne si prezreli panely propagujúce jednotlivé kraje, v skupinách riešili pripravené aktivity - krížovky, tajničky, osem smerovky, puzzle, pexeso a vyplnili test, v ktorom sa nachádzali otázky k obrázkom a textom, ktoré si pozreli na paneloch. Vyriešené aktivity boli bodovo ohodnotené a bolo zostavené poradie úspešnosti riešenia. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 2. B triedy  s percentom úspešnosti 83 %.
 
Prostredníctvom rovesníckeho vyučovania chceme vzbudiť  u mladých ľudí záujem o národné povedomie, budovať národnú hrdosť a spolupatričnosť, prehĺbiť ich záujem o históriu, súčasnosť a celospoločenské dianie.
Druhú časť sme venovali žiakom základných škôl. Navštívili nás žiaci základných škôl: ZŠ Kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ J. A. Komenského Sereď, Cirkevná ZŠ a ZŠ J. Fándlyho Sereď. Na úvod si vypočuli krátku prezentáciu o histórii slovenského národa, formovaní samostatnej SR a oboznámili sa s významom štátnych symbolov. Po rozdelení do skupín si najprv pozreli prezentácie o krajoch SR, ktoré si pre nich pripravili žiaci OA. Následne si ešte prezerali panely, propagujúce jednotlivé kraje a tiež sa rozdelili do skupín. Každá skupina spracovávala aktivity príslušného samosprávneho kraja. Po ukončení boli aktivity bodovo ohodnotené a najlepší traja riešitelia dostali vecné odmeny. Formou zážitkového  vyučovania sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí o jednotlivých regiónoch Slovenska. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a tešia sa na pokračovanie projektu v budúcom školskom roku.
 
V rámci tretej časti sme navštívili materské školy v Seredi. Dievčatá oblečené ako princezné maličkým porozprávali o hradoch a zámkoch, ktorých u nás máme neúrekom. Niektorí hrady a zámky poznali, lebo tam už boli so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Potom detičkám prečítali rozprávku o princeznej Štebotke a spolu sa zahrali rôzne hry. Na záver detičkám rozdali malé darčeky, ktoré im pripravili žiaci Obchodnej akadémie pri príležitosti Dňa detí. Aj takouto hravou formou sa dá už od útleho detstva vštepovať láska k rodnej krajine.
V poslednej časti, naplánovanej na druhú polovicu októbra, budeme realizovať aktivity, ktoré sme si pripravili pre klientov DSS v Seredi.
 
Projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď.
Knižné hody – 17. ročník: „Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...“