Regenerácia vnútrobloku D. Štúra II: vyrúbané stromy získali súhlas k výrubu v apríli 2022

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Nakoľko sa dnes (3. októbra 2023) na mestský úrad telefonicky, mailom a tiež cez mobilnú aplikáciu mesta obracia značné množstvo občanov s otázkami ohľadne výrubov stromov na území regenerovaného vnútrobloku na ulici D. Štúra II., mesto uverejňuje pre verejnosť nasledovné informácie.
 
Mesto Sereď získalo v predchádzajúcom období približne 1,4 milióna eur zo zdrojov Európskej únie na regeneráciu svojich dvoch vnútroblokov a tieto dva samostatné projekty v septembri 2023 aj začalo realizovať. V rámci prestavby území sú v obidvoch prípadoch projektované aj úpravy a prestavby zelených plôch.
 
Vo vnútrobloku Garbiarska sa podarilo všetky nové spevnené plochy riešiť mimo vzrastlých stromov, s výnimkou dvoch líp malolistých, ktoré sa mestu podarilo presadiť na nové stanoviská a predpokladá ich zdarnú existenciu aj po presadení. Mladé stromy v tomto vnútrobloku, ktoré mesto v predchádzajúcich rokoch vysadilo, sa podarilo všetky zachovať.
 
V rámci lokality Ulica D. Štúra II môžu aktuálne obyvatelia sledovať prestavbu zelene (okrem iných stavebných prác). V rámci stavebného povolenia vydaného k tejto stavbe, podalo mesto Sereď aj žiadosť o vydanie rozhodnutia k výrubom siedmich stromov, ktoré sa v rámci projektovania nedali obísť. Treba uviesť, že pri projektovaní sa hľadelo na stanovištia všetkých stromov a oddelenie životného prostredia mesta považovalo každý strom za podstatné zachovať. Niektoré sa podarilo uchovať vďaka vhodne zvolenej alternatíve prestavby (mesto sa snažilo obísť stanovišitia starých stromov v najvyššej možnej miere), avšak konkrétnych sedem stromov nebolo možné obísť.
 
Okrem siedmich stromov, ktoré na výrub získali právoplatné rozhodnutie dňa 6.4.2022, sa pristúpilo k výrubu ďalších invazívnych stromov, ktoré na výrub povolenie nepotrebovali. Rovnako sú to stromy, ktoré poskytujú tieň a spríjemňujú prostredie, avšak v predchádzajúcom období sa mesto snažilo ich výrub odďaľovať čo najviac práve kvôli ich všeobecným pozitívnym vplyvom. V rámci aktuálnej regenerácie územia sa však aj tieto invazívne stromy stali predmetom výrubu.
 
Mesto upozorňuje, že splnilo všetky potrebné a zákonom stanovené lehoty, informovalo o plánovaných výruboch včasne na úradnej tabuli a verejnosť sa mala možnosť k výrubom vyjadrovať v zákonných lehotách. V týchto lehotách mesto neobdržalo žiadne pripomienky verejnosti.
 
V rámci projektov regenerácie obidvoch vnútroblokov bude vysadená nová zeleň vo väčšom objeme, než je aktuálny výrub.
 
Mesto Sereď ďakujem všetkým obyvateľom a subjektom na svojom území za trpezlivosť a pochopenie pri stavebných prácach a tiež za to, že všetky informácie si overuje prioritne na mestskom úrade, čím sa ľudia v reálnom aj internetovom priestore nevystavujú zbytočným stresovým situáciám, ktoré môžu spôsobovať dezinformácie.
 
Všetky dokumenty sú v prípade záujmu občanov k nahliadnutiu na mestskom úrade.