PRIPOMIENKOVANIE Strategických dokumentov mesta Sereď.

Mestský úrad     Oddelenie sociálne, bytové a rodiny    
Predkladáme Vám na pripomienkovanie návrhy strategických dokumentov mesta Sereď:
 
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROKY 2024 - 2028
PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ NA ROKY 2024 - 2028
 
 
Svoje pripomienky zasielajte do 8. októbra 2023
mailom:           podatelna@sered.sk
osobne:           podateľňa MsÚ
písomne:         Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 
Vopred ďakujeme za spoluprácu!
 
Dokumenty nájdete na tomto linku: