Poplatky za smeti treba uhradiť do 31. októbra

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia a údržby mesta    
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia a údržby mesta 
upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
že miestny poplatok  na rok 2023 
je splatný  dňom 31.10.2023.  
 
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
 
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia a údržby mesta, kancelária č. 4A
na Mestskom úrade v Seredi,
alebo na tel. čísla: 031/789 20 94,  kl.: 279 a 0948 340 037.