Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď

Mestský úrad     Mestský úrad    
Jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach verejného života, konkrétne v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi a náboženských organizácií, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy, je navrhnúť ich na niektoré z ocenení mesta Sereď.
 
V zmysle Štatútu mesta Sereď a všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď môže mestské zastupiteľstvo udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentácii nasledujúce ocenenia:
 
Čestné občianstvo mesta Sereď
 
Cena mesta Sereď
 
           
Návrh na ocenenie môžu podať obyvatelia mesta Sereď starší ako 18. rokov veku alebo organizácie pôsobiace na území mesta Sereď písomne na Mestský úrad v Seredi
 
do 30. septembra 2023.
 
K návrhu na ocenenie je potrebné pripojiť súhlas dotknutej osoby – navrhovanej fyzickej osoby (jednotlivca), ako aj súhlas dotknutej osoby – navrhovateľa v postavení fyzickej osoby. Ak bude navrhovaným, resp. navrhovateľom kolektív, takýto súhlas nie je potrebný.
 
Vzory návrhov na ocenenie a súhlasy dotknutých osôb sú zverejnené na webovom sídle mesta Sereď: www.sered.sk a na pulte prvého kontaktu na Mestskom úrade v Seredi.
 
PRÍLOHY
 
 
 
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď