Výzva pre záujemcov pre prácu v redakčnej rade Seredských noviniek

Mestský úrad     Ing. Karol Andrášik, Správa majetku Sereď, s r.o., konateľ    
Vydavateľ Seredských noviniek Správa majetku Sereď, spol. s r.o. Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď, IČO: 46439773 vyzýva záujemcov obsadiť uvoľnené miesta v Redakčnej rade tlačeného periodika Seredské novinky.
 
Kvalifikačným predpokladom na funkciu člena redakčnej rady je ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore žurnalistika alebo úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dvojročné skúsenosti v mediálnej oblasti.
 
Záujemcovia o prácu v redakčnej rade môžu svoje žiadosti spolu s dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijným životopisom a motivačným listom doručiť na Podateľňu mestského úradu Sereď na prvom kontakte alebo mailom na seredskenovinky@sered.sk a súčasne na sms.konatel@gmail.com najneskôr do 5. 9. 2023 do 12.00 hod.
 
foto: archív www.seredskenovinky.sk