70 rokov od založenia podniku Slovenské pečivárne v Seredi

70 rokov od založenia podniku Slovenské pečivárne v Seredi

História     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    

Výstava exponátov v mesiaci september v Mestskom múzeu v Seredi

Medzi podniky, ktoré vznikli v Seredi v päťdesiatych rokoch 20. storočia a vyrábajú produkty

aj v súčasnosti patria závody na výrobu šumivého vína a trvanlivého pečiva.

            Podľa zriaďovacej listiny, ktorú vydalo Ministerstvo potravinárskeho priemyslu 2. decembra 1952, vznikol v Seredi závod od 1. januára 1953 Slovenské pečivárny, národní podnik, so sídlom v Seredi,

od 2. októbra 1953 mal už slovenský názov Slovenské pečivárne v Seredi. Závod pečivární umiestnili do objektu bývalej kostiarne na konci Cukrovarskej ulice. V rokoch 1962-1964 podtsvili nový pečivárenský závod  v Seredi na Trnavskej ceste. Celý podnik - starý závod na Cukrovarskej ulici a nový závod na Trnavskej ceste v Seredi  bol začlenený pod Průmysl trvanlivého pečiva so sídlom v Prahe. Podľa výmeru Ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo dňa 18. decembra 1968 vznikol už samostatný národný podnik – Pečivárne Sereď, vedený od 1. januára 1969. Podriadený bol odborovému riaditeľstvu Cukrovinky a Kávoviny Bratislava a neskôr pod Cukor-cukrovinky, Bratislava. V roku 1992 Pečivárne Sereď privatizovala spoločnosť, založená v Prahe -  I.D.C. s.r.o. (Investment Development Company), v roku 1997 sa transformovala na akciovú spoločnosť. V starom závode bola ukončená výroba  v apríli 1999 a presťahovaná bola do nového závodu na Trnavskej ceste. Prevádzkareň Pečivárne Sereď patrila

už do korporácie I.D.C. Holding, a.s.

            Zaujímavá je história vývoja ochranných známok, ktorý mal význam hlavne v ekonomickej oblasti. Dňa 8. augusta 1969 bola registrovaná ochranná známka Pečivárenská panenka pod číslom 159194, ktorá bola obnovená v roku 1992. Tvorcom známky bol podnikový výtvarník Juraj Štekláč. Vznikali rôzne farebné verzie aj  s pridaním nápisu Pečivárne  s dátumom založenia a označenia miesta – Sereď. Väčšia zmena nastala v roku 2000 registráciou novej ochrannej známky so zobrazením sušienky a slovom Pečivárne na červenom podklade a vzápätí v roku 2001 uviedla spoločnosť na trh značku Sedita. Najväčší úspech mali v histórii pečivárenskej výroby v Seredi nepochybne oblátkové výrobky Horalka a Mila. Spoločnosť exportuje v súčasnosti svoje výrobky do 30 krajín sveta.

V zbierke múzea sa nachádza publikácia 30 ROKOV, Tridsať úspešných rokov n. p. , Pečivárne

 v Seredi, ktorú vydalo vedenie podniku v auguste 1983 v Trnave. Pri názve publikácie na piatej strane je   perom napísané venovanie: Venujú s. A. Ulehlovi, OV – KSS Galanta. Ochranné známky Pečivární v Seredi zo šesťdesiatych rokov 20. storočia sú nalepené v Pamätnej knihe Pionierskeho domu v Seredi.

V súčasnosti Mestské múzeum spracováva fotografie a dokumenty - fond Domu kultúry v Seredi, kde sa nachádza súbor fotografií z výroby podniku a fotografie zamestnancov, ktorí súťažili v seredskom kultúrnom dome v rámci súťaží BSP (Brigáda socialistickej práce).

             Na výstave exponátu mesiaca v septembri budú spolu s kronikou a katalógom vystavené niektoré fotografie zo zbierky Mestského múzea v Seredi. Zo súkromnej zbierky pána Milana Zindra bude vystavená aj pôvodná tabuľa závodu Slovenské pečivárne z roku 1953.

 

 

 

 

Pamätná kniha Domu pionierov v Seredi - Zmienka o návšteve  pionierov v národnom podniku Slovenských pečivárňach v Seredi v apríli roku 1961, zbierka Mestského múzea v Seredi