Pracovná ponuka: Mesto Sereď príjme referenta na Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku.

Mestský úrad     mestský úrad    

   Mesto Sereď

                       so sídlom:   Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

                       v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta 

 

oznamuje,

že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 

                                                                                                                                                                                                 referent územného plánovania a stavebného poriadku

 

 

A. Náplň práce:

Ø  vykonáva  činnosti orgánu územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších,

Ø  vykonáva  činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, včítane výkonu štátneho stavebného dohľadu,

Ø  vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),,

Ø  vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

Ø  vykonáva  činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného podľa cestného zákona a vodného zákona v súlade                       so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu

Ø  poskytuje údaje pre štatistický úrad,

Ø  spolupracuje pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií,

Ø  zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí včítane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní.

 

 

B. Kvalifikačné predpoklady:          

Ø  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v stavebnom odbore,

Ø  odborná prax vítaná.

 

 

C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 

Ø  znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného prostredia)

Ø  manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, precíznosť,

Ø  zvládanie záťažových situácií,

Ø  bezúhonnosť a morálne predpoklady,

Ø  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Ø  znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,

Ø  vodičský preukaz sk. B.

 

D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:

Ø  žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,

Ø  motivačný list, profesijný životopis,

Ø  overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Ø  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Ø  čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

 

E. Odmeňovanie:

Ø  funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

F.  Predpokladaný termín nástupu:   

Ø  1.9. 2023, resp. dohodou.

 

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „referent územného plánovania a stavebného poriadku“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď, mailom na adresu: martina.kissova@sered.sk alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 21.08.2023 vrátane  do 15.00 hod..

 

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 

 

V Seredi, dňa 03.08.2023                                                      

 

                                   

                                                                                              Ing. Ondrej Kurbel, v.r.

                                                                                                     primátor mesta