Voľby do Národnej rady SR sa blížia. Prečítajte si podrobné informácie

Voľby do Národnej rady SR sa blížia. Prečítajte si podrobné informácie

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
Dňa 30. septembra 2023  sa na území Slovenskej republiky budú konať voľby do Národnej rady  Slovenskej republiky. Občania budú voliť 150 poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu. Voľby sú všeobecné, priame, rovné a tajné. 48 hodín pred konaním volieb začne plynúť moratórium,  počas ktorého bude zakázané kýmkoľvek spôsobom viesť volebnú kampaň a uverejňovať prieskumy verejnej mienky.
 
Účasť na predchádzajúcich parlamentných voľbách v Seredi
 
2020 – počet oprávnených voličov:  13 285, zúčastnilo sa: 8 631, účasť 64,96 %
2016 – počet oprávnených voličov:   13 668, zúčastnilo sa: 7 904, účasť 57,82 %
 
Termín a čas volieb 2023

Volebné miestnosti budú v sobotu 30.9.2023 otvorené v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.
 
Kto a kde môže voliť
 
Právo voliť  má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
 
Volič môže voliť na území SR:
 
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
 
Volič môže voliť mimo územia SR poštou, ak:
 
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
 
Ako voliť
 
Volič sa vo volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Okrsková volebná komisia mu vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Každý volič sa musí následne odobrať do osobitného priestoru.  Tu si vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. "Volič môže v septembrových parlamentných voľbách vložiť do obálky hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.  Po úprave lístka ho vloží do obálky, ktorú potom vhodí do volebnej schránky. Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí lístky vrátiť a komisia mu vydá nové. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," uviedla vedúca sociálneho oddelenia na MsÚ Silvia Adamčíková, ktorá organizačno-technicky zabezpečuje v Seredi voľby. 
 
Hlasovací preukaz
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky.
- osobne si volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na Mestskom úrade v Seredi, počas úradných hodín, v kancelárii č. 8 na prízemí (od 16.8.2023 do 29.9.2023).

 
- listinne na adrese: Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď (od 16.8.2023 do 8.9.2023)
-elektronicky na: podatelna@sered.sk (od 16.8.2023 do 8.9.2023)
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko
-rodné číslo
-štátnu príslušnosť
-adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
-korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá. ( viac info na: https://www.sered.sk/s332_volby-do-narodnej-rady-sr-2023 )

Volebné okrsky
 
V Seredi je ustanovených 13 volebných okrskov:
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry  - Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka, Mlynárska, Novomestská, Považský breh  
         
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry – Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Niklová, Školská
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D.Štúra, Fándlyho
    
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Amazonská, Bratislavská, Jarná,  Južná, Kasárenská, Letná,  Malý háj, Nový majer, Pažitná, Poľná, Pribinova, Priemyselná, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5  
Volebná miestnosť: 
Klub zdravotne postihnutých, Novomestská 53
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Garbiarska, Námestie slobody, Parková, Starý most, Šintavská
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 6 
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad – Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Dolnomajerská, M.R. Štefánika, Námestie republiky a občania mesta, ktorí majú trvalý  pobyt mesto Sereď bez určenia ulice   
                                                                                       
VOLEBNÝ OKRSOK č. 7  
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad  - Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
A. Hlinku, Čepeňská 1211 – 1214, Kúpeľné námestie, Pekárska, Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, Záhradná
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 8  
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:  
Jesenského, Komenského, Železničná 
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 9  
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Čepeňská - rodinné domy, Čepeňská  3047, 3081, 3735 a 4305, Fraňa Kráľa, Jilemnického, Krásna, Legionárska, Nová, Orechová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, Šulekovská, Vysoká
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 10 
Volebná miestnosť: 
Štadión -  Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc
Dlhá, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malá ulička, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Športová, Topoľová, Vojanská
 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 11  
Volebná miestnosť: 
Zariadenie pre seniorov a DSS,  Dolnočepenská ul. 1620/27
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, Matičná, Murgašova, Obežná, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Štefana Moyzesa
 
VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12 
Volebná miestnosť: 
Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o.  Vážska ul. 1876/38
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna,  Mierová, Pionierska, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, Vážska, Veterná
 
VOLEBNÝ  OKRSOK č. 13 
Volebná miestnosť: 
Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornočepeňská, Konvalinková, Nezábudková, Tulipánová Púpavová, Levanduľová, Ulica Za kaplnkou
 
 
 
Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023
 
1 Pirátska strana - Slovensko
2 PRINCÍP
3 Progresívne Slovensko
4 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
5 OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI(NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ
6 Komunistická strana Slovenska
7 Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
8 Vlastenecký blok
9 Modrí, Most - Híd
10 SPRAVODLIVOSŤ
11 Slovenské Hnutie Obrody
12 Sloboda a Solidarita
13 SME RODINA
14 MySlovensko
15 Slovenská národná strana
16 SMER - sociálna demokracia
17 HLAS - sociálna demokracia
18 SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
19 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
20 SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
21 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
22 Demokrati
23 Kresťanskodemokratické hnutie
24 KARMA
25 REPUBLIKA                      
Voľby do Národnej rady SR sa blížia. Prečítajte si podrobné informácie