PROGRAM ZÓNA SEREĎ

Občania a občianske združenia     Mgr. Pavol Vančo, koordinátor    

Program kontaktného centra ZÓNA nadväzuje na program KROK VPRED – terénna sociálna práca. Tieto dva programy sa líšia v tom, že kontaktné centrum ZÓNA vykonáva opatrenia SPODaSK ambulantnou formou. Ak klienti potrebujú hlbšie a individuálnejšie hovoriť o svojich problémoch a riešiť svoju aktuálnu nepriaznivú životnú situáciu, tak im pracovníci v teréne odporúčajú ísť do kontaktného centra ZÓNA, ktoré im poskytne bezpečný priestor a individuálnejší prístup pracovníkov.

V kontaktnom centre ZÓNA za prvý polrok 2023 bolo: 70 služieb, 895 kontaktov s klientmi, 29 281 ks vydaných sterilných injekčných striekačiek. 1 281 x sme poskytli rôzne formy opatrení SPODaSK. V rámci služieb sme poskytli 42 x zdravotné poradenstvo, 5 x právne poradenstvo, 28 x sociálne poradenstvo, 26 x poradenstvo v oblasti liečby, 218 x sme klientom poskytli infoservis, 9 x sme pri komunikácií s klientmi využili prvky motivačného rozhovoru, 33 x bola poskytnutá situačná intervencia.

Kontaktné centrum ZÓNA bolo v prvom polroku 2023 otvorené pre ľudí, ktorí vyhľadávajú jeho služby 3x do týždňa na 5 hodín, 1x do týždňa s cieľom individuálneho poradenstva a 5x do týždňa po 8 hodín sme poskytovali poradenstvo dištančnou formou.  

Okrem iných služieb majú ľudia, ktorí do centra chodia možnosť:

·     telefonického kontaktovania sa napríklad s rodinnými príslušníkmi, lekárom, zdravotnou poisťovňou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, za účelom hľadania si práce, či ubytovania. Službu využili 20 ľudí a celkovo telefonovali 82 minút.

·     Možnosť využiť sociálnu asistenciu, čo v sebe zahŕňa sprevádzanie napríklad na políciu za účelom vybavenia občianskeho preukazu, do Sociálnej poisťovne, na Matričný úrad či počas nakupovania v potravinách. Služba bola poskytnutá 14x.  

·     Pracovať v rámci projektu 3P – práca, pomoc, podpora. Do projektu sa zapojilo 15 klientov, odpracovali 32 hodín. Vykonávali upratovacie práce ako v interiéri, tak aj v exteriéri, balili zdravotnícky materiál. Za zarobené finančné prostriedky si zakúpili potraviny, kolky na občianske preukazy, zaplatili poplatok za vystavenie rodného listu, ubytovanie v podnájme, telefónne kredity a taktiež finančné prostriedky využili aj na poštovné.

 

Toľko štatistika. Realita našej práce je v postkovidovej dobe opäť o niečo náročnejšia. Tento fakt súvisí s celkovým nastavením spoločnosti, ktorá sa vyrovnáva s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a s tým súvisiacim zdražovaním, úsilím zameraným na stabilizáciu ľudí, ktorí pred konfliktom unikajú aj na naše územie, mediálne vedenou kampaňou, ktorá sa prejavuje hlavne šírením propagandy na oboch stranách konfliktu, ako aj útokmi formou dezinformácií a šírením hoaxou. K napätiu v nemalej miere prispieva aj predvolebná kampaň a s ňou súvisiaca vlna šírenej nenávisti, osočovania a znevažovania. V tejto spoločenskej klíme je veľmi obtiažne komunikovať naše témy, pracovať na obrusovaní nárazníkových hrán tam, kde je to potrebné, komunikovať realitu skrytú pod nánosom mýtov, stereotypných pohľadov a predsudkov. Rozumieme faktu, že situácia v spoločnosti je veľmi zložitá. Napriek tomu sa v našej práci stretávame s viacerými faktami.

Napríklad s faktom, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí majú z rôznych dôvodov dlh v zdravotnej poisťovni je na území nášho štátu obmedzené iba na poskytovanie neodkladnej pomoci v prípade život ohrozujúcich stavov. V súvislosti s viacerými zdravotnými komplikáciami, ktoré si v zdravotníckom prostredí získali pomenovanie postkovidový syndróm  sa situácia ľudí, s ktorými pracujeme v tomto zmysle veľmi zhoršila. Bolesti hlavy, svalov, kostrového aparátu a iné, ktoré tento syndróm úprináša totiž nepatria k život ohrozujúcim, napriek tomu ľudí vyraďujú z reality všedného dňa a komplikujú stereotypy, v ktorých sú naučení fungovať.

Veľký problém súvisí s preťaženosťou psychiatrických ambulancií. Aj to málo odborníkov – psychiatrov, ktorí pracujú s ľuďmi závislými na nelegálnych drogách, je nedostupných z dôvodu absolútneho preťaženia tejto sféry pomoci. Z tohto dôvodu je pre našich klientov nemožné získať termín konzultácie, prípadne vyšetrenia v psychiatrickej ambulancii. Uvedomujeme si, že popísaním tejto situácie v správe nedosiahneme žiadnu zmenu. Napriek tomu považujeme za dôležité poukázať na tento fakt. Mnohí naši klienti sú po štyridsiatke, alebo sa blížia dôchodkovému veku. Trpia mnohými chronickými chorobami, sú traumatizovaní, bez domova, bez možnosti zaradiť sa do trvalého pracovného procesu a tým sú vylučovaní z mnohých procesov a interakcií, čím sú vnútorne dehumanizovaní a aj inak bezradní, zúfalí a rezignovaní. Pre dosiahnutie pozitívnych zmien je potrebná stabilizácia, celkové skľudnenie a vystúpenie z kolotoča finančného menežmentu potrebného pre riešenie ich závislostného konania. V prípade dosiahnutia takejto formy pokoja je možné odraziť sa smerom k tomu, čo daný človek skutočne plánuje a chce dosahovať – odraziť sa smerom k životu. Substitučná liečba, ktorú predpisujú práve preťažení psychiatri je jednou z možností, ako sa takto pohnúť. Momentálne je ale dostupná IBA v CPLDZ na Hraničnej ulici v Bratislave, čo je úplná katastrofa.

Ďalším problémom je bývanie. Mnohí z našich klientov majú neisté bývanie a ich život je sínusoidou klesajúcou do bezdomovectva s vrcholom v podnájme niekde v garáži. Ľudia, s ktorými pracujeme veľmi ocenujú možnosť ubytovania v mestskej noclahárni počas zimných mesiacov. Zároveň nerozumejú tomu, prečo nie je možné takúto noclaháreň zriadiť celoročne. V zimnom období sme týchto ľudí podporovali v bývaní aj formou projektu 3P – práca, pomoc, podpora, prostredníctvom ktorého si odrábali na nájomné. Dokázali si takto bývanie udržať. V prostredí, ktoré bolo dostupné. O sociálnych bytoch totiž prestali snívať už dávno. Svoj postoj niektorí vyjadrili aj formou pripomienkovania komunitného plánu pre Sereď, kde Mesto Sereď vytvorilo online dotazník, prostredníctvom ktorého bolo možné participovať na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb.

Jedným z problémov súvisiacich s životom na ulici je aj nedostupnosť hygieny. V meste Sereď nevieme o možnosti, kde by sa ľudia mohli osprchovať, prípadne si oprať veci. Aj z tohto dôvodu sme v KC ZÓNA z vlastých prostriedkov vybudovali sprchu. Ako dar sme dostali práčku, ktorú sme zapojili a prevádzkujeme ju spolu so sprchou už asi pol roka. O túto službu je veľký záujem hlavne teraz, vo vysokých horúčavách. Sprchu tento prvý polrok roka 2023 využilo 24 ľudí a práčku 15 ľudí. V rámci hygienických služieb poskytujeme aj holiaci strojček a fén – využilo 12 ľudí.

Vážime si finančnú podporu, ktorá je prejavom pochopenia, empatie a ľudskosti. Vďaka podpore Mesta Sereď sme mohli nakúpiť zdravotnícky materiál a  injekčné striekačky na obdobie zhruba 6 mesiacov. Výmena injekčných striekačiek je službou, vďaka ktorej prispievame k ochrane ľudí, ktorí užívajú drogy injekčne, ochrane verejného zdravia v zmysle redukcie rizík nákazy krvou prenosných chorôb, ale zároveň je výmena priestorom pre budovanie dôvery a komunikáciu s ľuďmi, o ktorých píšeme v tejto správe. Ďakujeme.