V čom sú tohtoročné Seredské novinky lepšie?

V čom sú tohtoročné Seredské novinky lepšie?

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    

Zástupkyňa primátora  pani Mária Fačkovcová uverejnila 22. januára t. r. na svojej facebookovej  stránke informáciu pod názvom Mesto čaká vysúťažiť nového vydavateľa tlačených Seredských noviniek.  Okrem iného v nej napísala toto: „Mesto čaká v najbližšej budúcnosti vysúťažiť ich nového vydavateľa a počas tohto „prechodného obdobia“ nastaviť podmienky súťaže tak, aby sa k našim obyvateľom mohli dostať novinky s novým dizajnom, témovo vyvážené, kde každá téma bude mať svoje pevné miesto a boli pre obyvateľov príťažlivé.“ 

 

Poznámka. Pani Fačkovcová nepísala pravdu, lebo nepochopila rozdiel medzi vydavateľom a  dodávateľom  tlačených novín. V tiráži na 15. strane SN  č. 4 je jasne napísané, že Seredské novinky vydáva Správa ma­jetku Sereď, spol. s r.o. a tlač zabezpečuje Polygrafické centrum, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava. Slovné spojenie „mesto čaká vysúťažiť“ vnímam už iba ako jej osobitný prístup k štylizácii.  

 

Nový dodávateľ tlačených  novín  sa dostal k slovu  až štvrtým vydaním Seredských  noviniek  na mesiace júl – august 2023. Na tejto skutočnosti sa podpísalo neskoré vyhlásenie verejnej súťaže na nového dodávateľa a pomerne dlhá príprava zmluvy. Podpísaná bola  6. 6. 2023  po šiestich mesiacoch od oznámenia z 25. 11. 2022, že je potrebné vyhlásiť VOS na nového dodávateľa SN.

 

Pikoška. Rámcová dohoda  č. 1/2023 Záverečné ustanovenia, str. č. 5, ods. 4. Citujem: Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha: Príloha č. l: Návrh plnenia kritérií.

 

Prax ukazuje, že neoddeliteľné sa nezverejňuje.  Kto neverí, nech si otvorí  https://www.crz.gov.sk/data/att/4227254.pdf. Čiže návrh plnenia kritérií poznajú  len aktéri rámcovej dohody.

 

Za vážnu chybu považujem ale to, že  všetky štyri čísla Seredských noviniek vychádzajú v tomto roku pod vedením pracovníka, ktorého mestské zastupiteľstvo prípravou novín ešte nesplnomocnilo. Podľa ustanovenia zákona 369/1999 Zb. v  § 11, ods. 4 -  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce.  Podávanie informácií tlačeným periodikom  je otázkou, ktorá sa života obce týka a preto mali poslanci určiť uznesením niekoho,  kto by tomuto šéfoval a bol za obsah novín zodpovedný. V minulosti to upravovalo „Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Seredi  č. 52/2013 zo dňa 26. 2. 2013“  takto:

A.    Určuje základné úlohy redakčnej rady

 Redakčná rada pre vydávanie tlačovej formy Seredských noviniek zabezpečuje najmä: - výber príspevkov pre vydanie Seredských noviniek najmä z článkov uverejnených v internetovej forme Seredských noviniek podľa ich aktuálnosti,

 - spracovanie nových článkov a obrázkov pre tlačovú formu Seredských noviniek a odosielanie na mailové adresy ostatných členov redakčnej rady,

 - spoluprácu s komisiami MsZ , Občianskymi združeniami a individuálnymi prispievateľmi - obyvateľmi Serede na vydávaní tlačených Seredských noviniek,

 - prácu členov redakčnej rady, organizačne zabezpečuje tajomník redakčnej rady, ktorý informuje členov redakčnej rady mailom o termínoch uzávierok Seredských noviniek sumarizuje návrhy obsahu vydávaného čísla a členmi redakčnej rady odporučené články odosiela zmluvnému dodávateľovi Seredských noviniek v termíne uzávierky.

 

Problém mal vyriešiť návrh štatútu daný poslankyňou Miroslavou Sabovou Dudášovou ako materiál  číslo 11. na rokovaní  MsZ 13. 4. 2023. Nemal podporu všetkých poslancov, bol z programu rokovania stiahnutý a na ďalšom rokovaní 22. 6. 2023 sa už neobjavil. Proces tvorby Seredských noviniek od prvého ich čísla prebieha v tomto roku akoby v ilegalite. Potvrdenie pani Zuzany Slahučkovej v pozícii zodpovednej redaktorky (vid. tiráž SN č. 4) by ale na zastupiteľstve 14. 9. 2023 nemalo byť problémom.

 

Teraz niečo k obsahu novín. V materiáli Sereď, v ktorej chceme žiť (# team Ondro)  je napísané, že „Seredským novinkám nechýba iba vyváženosť, ale aj atraktivita a zrozumiteľnosť, ktoré by pomohli čitateľom zorientovať sa v dôležitých oznamoch, podujatiach počas nasledujúceho mesiaca alebo zaujímavostiach zo Serede a zo života jej obyvateľov či občianskeho sektora.“

Po prečítaní tohto ničím nedoloženého výroku som začal v minulosti  hľadať, či niekto označil Seredské novinky ako nezrozumiteľné. Nenašiel som. Pripúšťam však , že obsahu niektorého článku nemusí rozumieť každý. No chyba môže byť tak na strane autora článku ako aj na strane čítajúceho.

 

Analýza tohtoročných vydaní Seredských noviniek potvrdila, že redakčná rada pri zostavovaní novín prestala mať rozhodujúce slovo napriek tomu, že unesenie  Mestského zastupiteľstva v Seredi  č. 52/2013 zo dňa 26. 2. 2013 je stále platné.

 

Januárovému číslu možno vyčítať, že sa v ňom objavili dva články. Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022 (Iveta Tóthová) a Posypová soľ pre obyvateľov Serede (Ing. Zuzana Slahučková), ktoré redakčná rada pre tlačovú verziu neodporučila. Vid. príslušná časť výberu členov redakčnej rady.

 

 

 

 

N

05-JAN-2023 - Štatistika obyvateľstva v Seredi za rok 2022 (Iveta Tóthová)

N

N

N

N

N

27-DEC-2022 - Posypová soľ pre obyvateľov Serede (Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta)

Poznámka. Uvedená časť tabuľky je z príloh k odpovedi pani Fačkovcovej  zo 7. 6. 2023 na moju žiadosť podľa zákona č. 2011/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako rozhodovali členovia redakčnej rady o zaradení článkov do tlače.

 

 V januárových novinách bolo celkom 42 článkov, z toho 3 o školách a 5 o športových aktivitách.

 

V marcovom čísle SN bolo spolu 32 článkov, z toho 2 o ocenených pedagógoch,  ďalší o Gymnáziu Vojtecha Mihálika a štvrtý o CZŠ sv. Cyrila a Metoda.  2 články boli o športových aktivitách. Program múzea uverejnený nebol. No uverejnených bolo 5 článkov, ktoré redakčná rada vo výbere pre tlačené noviny vôbec nemala. Sú to: Mesto Sereď chystá koncepčné materiály na roky 2024 – 2027, Oslava MDŽ v Seredi, 11. miesto na Slovensku v návštevnosti jednosálových kín patrí Kinu NOVA, Odpady prekryté umením: kontajnerové klietky vyzdobili žiačky a Zmena termínov vývozu odpadu na Veľkonočný pondelok.

 

Májové Seredské novinky obsahovali 34 samostatných článkov z toho 4 boli o športovom dianí a 2 o materských školách.  Program múzea v nich opakovane chýbal. Dva články (Pozvánka SEREDSKÝ JARMOK 2023  a Najdôležitejšie informácie k uzávere mosta) neboli vo výbere členov redakčnej rady a teda o týchto článkoch nerozhodovali. Podobným spôsobom sa do májového čísla SN  dostal článok Často kladené otázky bez uvedenia autora. Bol však o aktuálnom uzatvorení mosta ponad železnicu a spolu s cestovným poriadkom pre dopravu k IDC Holding asi tou najdôležitejšou informáciou zo všetkých uverejnených článkov.

 

A teraz sa pozrime na výsledok úsilia o vyváženosť, atraktivitu a zrozumiteľnosť štvrtého čísla Seredských noviniek. Z formátu A3 spadli Seredské novinky na formát o niečo väčší ako A4. Úbytok plochy znamená menej miesta na články. V troch predchádzajúcich číslach 42, 32 a 34 článkov. Štvrté číslo - iba 25  článkov. Z toho jeden o trénerovi basketbalu  a jeden o školkárskej olympiáde. Lenže v  Seredi nie sú iba basketbalisti ale napríklad aj  hádzanárky a tenisti, o ktorých články  na webovej stránke mesta boli.

 

Čo zaujímavé sa do tlačených SN č. 4 nedostalo?

 

Do dňa uzávierky pre štvrté číslo SN bolo na mestskej stránke uverejnených niekoľko zaujímavých článkov. Do tlačených SN sa  nedostali. Skutočnosť, že nie každý občan má prístup k webovej stránke mesta  v tomto prípade do úvahy braná nebola.

 

Tu je niekoľko z tých, ktoré si svoje miesto v tlačených novinách určite zaslúžili:

 

09-MÁJ-2023 - Postup do finále MSR v hádzanej CVČ (Milan Novák)

12-MÁJ-2023 - Základná škola J.A.Komenského získala ako prvá na Slovensku ocenenie     AKTÍVNA ŠKOLA (Iveta Tóthová)

18-MÁJ-2023 - Kurz jógy pre starších a pokročilých (Iveta Tóthová)

30-MÁJ-2023 - Basketbalistky zo Serede sa stali vicemajsterkami Slovenska! (Ing. Marianna Grillová)

01-JÚN-2023 - Nové značenie na cyklotrase vedúcej popod most (Iveta Tóthová)

01-JÚN-2023 - Sme vicemajstri Slovenska v kadetskej kategórii! (Ing. Marianna Grillová)

05-JÚN-2023 - Zomrel VILIAM ONDRUŠKA, člen kapely SEREDSKÝ DIXIELAND BAND (Iveta Tóthová)

07-JÚN-2023 - Artparáda žiakov Základnej umeleckej školy v Seredi

 (Iveta Tóthová)

10-JÚN-2023 - Slávnostné otvorenie výstavy dobových obrázkov "Sereď v minulom čase" (Iveta Tóthová)

05-JÚN-2023 - „Cosmosáci“ v Rumunsku (JUDr. Ľubomír Bundzel)

07-JÚN-2023 - Seredskí skauti získali čestné uznanie v súťaži EKOLOGICKÝ ČIN ROKA (Iveta Tóthová)

13-JÚN-2023 - Sofia Sedláková obsadila 3.miesto na letných Majstrovstvách Slovenska v tenise (Temisový klub Sereď)

 

Dizajnu štvrtého čísla SN nič nevyčítam. Veľké prekvapenie sa ale nekonalo a v uložení článkov na  stranách novín k zásadnej zmene nedošlo.  Malá zmena vzhľadu je však stále iba ako zmena vizáže. Čo je vo vnútri, to  ani novým účesom ani mejkupom nezlepšíš. Pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, prikladám na porovnanie prvú stranu SN z júla 2022 s prvou stranou SN z júl/august 2023. Početnosť informácii na titulnej strane vlaňajších SN je výrazne vyššia.

 

Formát

Rozhodnutie o  formáte Seredských noviniek  226 x 315 mm znamená dávať Seredčanom menej informácií.  Tí, čo proces hľadania zhotoviteľa novín pripravovali, ušetrili na nesprávnom mieste.  

 

Neuvádzanie  mien autorov článkov

Autorom šiestich článkov je  RED. V  novinách  nič nové. Len neviem,  načo  je  ukrývanie mena autora článku za neosobné označenie „redakcia“ dobré. 

 

Za nezvládnutý považujem samotný výber článkov.

Pochybujem, že ho robili členovia redakčnej rady tak ako v minulosti. Článok  Kosenie a nekosenie verejnej zelene v Seredi, Vysoká tráva trápi naše mesto. Ako sa k tomu stavia samospráva? s odpoveďami dvoch poslancov a Zuzany Gallayovej zhltol viac ako dve strany novín. Rozhovor s trénerom Sarnom -  ďalšie dve strany. Pritom kosba naozaj nie je  najvážnejším problémom Serede.  Nechávam  na posúdenie, do akej miery je pre čitateľa SN atraktívna tajnička na 15. strane,  a či oznam o Pivnej špacírke je dôležitejší a významnejší ako napríklad  oznam o kurze  jógy pre starších a pokročilých.

 

Bohatosť  informácií  je najväčšou hodnotou každých  novín. Preto si myslím, že štvrté číslo Seredských noviniek sľubovanú vyššiu príťažlivosť a atraktivitu  neprinieslo. Či sa niečo zmení piatym číslom SN v septembri, to uvidíme.

 

V čom sú tohtoročné  Seredské novinky lepšie?.