Poslanci schválili predĺženie nájmu mestskej polikliniky jej súčasnému nájomcovi

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Mária Fačkovcová, zástupkyňa primátora mesta    
Medzi najvážnejšie rozhodnutia, ktorým musí čeliť súčasné zastupiteľstvo, určite patrí prenájom mestskej polikliniky.

Súčasnému nájomcovi končí nájomná zmluva dňom 8.12.2023.
Problematikou sa mesto spolu s poslancami mestského zastupiteľstva (MsZ) zaoberalo už od decembra minulého roku. Na februárovom zasadnutí MsZ bola zriadená dočasná komisia, tvorená odborníkmi v oblasti zdravotníctva, ako poradný orgán zastupiteľstva.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2023 bol zaradený bod, ktorý sa týkal predĺženia nájmu, ale i vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže (OVS)na nájom mestskej polikliniky.  K tomuto bodu bol prijatý poslanecký návrh, ktorým sa predĺžila súčasnému nájomcovi nájomná zmluva o ďalších 5 rokov za tých istých podmienok s tým, že z nájmu budú vyňaté pozemky pre vybudovanie Operačného strediska záchrannej zdravotnej   služby, budova bývalého pľúcneho pavilónu a bude zmenená aj doba ukončenia nájmu (nie 60 dní po skončení nájomnej zmluvy, ale dňom skončenia platnosti nájomnej zmluvy). Za bolo 8 poslancov, zdržali sa: 4, proti: 2.
 
Poslanci, uvedomujúc si svoju zodpovednosť, prerušili 22.6. rokovanie zastupiteľstva v tomto bode a pokračovali v rokovaniach dňa 29.6.2023.

Na pokračujúcom zasadnutí bol prijatý doplňujúci poslanecký návrh už k prijatému poslaneckému návrhu z 22.6. – predĺžiť nájom na 5 rokov s určitými úpravami. Návrh sa týkal predĺženia nájmu na 5 rokov ale s tým, že keď bude úspešne ukončená OVS na nájom týchto mestských nehnuteľností na účel poskytovania zdravotnej služby, predĺžená nájomná zmluva môže byť ukončená do 9 mesiacov od ukončenia OVS, najskôr však až po 8.12.2025.

Tento návrh dáva istotu stability poskytovania zdravotných služieb súčasnému nájomcovi minimálne do 8.12.2025 a súčasne dáva priestor mestu dôkladne pripraviť a vyhlásiť OVS. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a jej pokračovanie tak môže byť bez prerušenia zabezpečené.

Zrejme veľa obyvateľov, súdiac podľa mailov, ktoré dostávali od nich poslanci,  očakávalo teraz od zastupiteľstva aj príležitosť vyrokovať zmenu v poskytovaní zdravotných služieb. Tie sú však, žiaľ, nie predmetom nájomnej zmluvy. Tzv. manažment pacientov (uprednostňovanie časeniek a platených 15-eurových poplatkov za objednaný termín,...) môžu byť predmetom kritérií pri vyhlásenej OVS.

Je preto v záujme mesta čo najskôr pripraviť OVS, určiť si kritéria pre budúceho poskytovateľa zdravotnej služby a tu zohľadniť podnety/sťažnosti od obyvateľov.

Pripravovaná obchodná verejná súťaž môže pre mesto priniesť vyrokovanie lepších podmienok v poskytovaní zdravotných služieb, prípadne i nového nájomcu.  Ak bude pripravená kvalitne, nájom súčasného  potom nemusí trvať až 5 rokov, ale môže byť ukončený skôr. To bol dôvod, prečo sa s týmto poslaneckým návrhom stotožnili všetci prítomní poslanci. 
 
foto: archív SN