Poslanci odsúhlasili sociálny taxík v Seredi, v praxi ho využijete od pondelka 3. júla

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Pre starobných dôchodcov s nižším dôchodkom a pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, poslanci mestského zastupiteľstva schválili novú sociálnu službu. Je ňou sociálny taxík a jeho služby môžu žiadatelia využívať už od júla 2023.
 
Účelom služby, ktorá v realite bude poskytovaná formou príspevku na jazdu ktorýmkoľvek privolaným taxíkom je pomoc znevýhodneným občanom mesta. „Môžu sa ním dopraviť do zdravotníckeho zariadenia alebo vybaviť si úradné záležitosti v rámci mesta Sereď. Novou službou pomôžeme seniorom a ich príbuzným, aby si príbuzní nemuseli brať dovolenku alebo voľno z práce z dôvodu potreby prepravy seniora k lekárovi alebo na úrad,“ objasnila cieľ tejto novinky v Seredi Silvia Adamčíková, vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny. Doplnila, že predpokladané výdavky v rozpočte mesta na rok 2023 budú približne 5-tisíc eur a ich krytie je už zabezpečené.
 
Kto má nárok na finančný príspevok na taxík?
Žiadateľom môže byť poberateľ starobného dôchodku alebo je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je podľa posudku vydaného ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nepoberá z ÚPSVaR peňažný príspevok na prepravu, alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Výška dôchodku žiadateľa nesmie presiahnuť sumu 500 eur mesačne, okrem dôchodku nemá iný príjem a nemá zároveň nedoplatky voči mestu Sereď.
 
Výška príspevku a jeho vyplácanie
Príspevok sa poskytne žiadateľovi na jednu jazdu taxíkom, teda premiestnenie žiadateľa na účel návštevy zdravotníckeho zariadenia, lekárne a na vybavenie úradných záležitostí v rámci katastrálneho územia mesta Sereď (vrátane k.ú. Dolný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Horný Čepeň). Príspevok na sociálny taxík sa poskytuje na jazdu taxíkom realizovanú cez pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 6.00 hod. do 14.00 hod.
 
Príspevok sa poskytne vo výške dvoch eur (2 eur) na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na uliciach: Hornočepeňská, Kasárenská, Bratislavská, Priemyselná, Malý háj, Nový Majer, Poľná, Trnavská, Jarná a Letná, a vo výške jedno euro a päťdesiat centov (1,50 eur) na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na ostatných uliciach mesta Sereď.
Príspevok sa jednému žiadateľovi poskytne v rozsahu maximálne na desať jázd v kalendárnom mesiaci.
 
Kde si o príspevok požiadate?
Žiadosť o poskytnutie príspevku bude zverejnená na webovom sídle mesta a bude k dispozícii aj na pulte prvého kontaktu na Mestskom úrade. Po splnení podmienok dostane žiadateľ rozhodnutie o poskytnutí príspevku. Príspevok na sociálny taxík mesto Sereď poskytne žiadateľovi v hotovosti na Mestskom úrade (Oddelenie sociálne, bytové a rodiny) až po predložení dokladu z taxi služby za realizované jazdy.  
 
„Mesto Sereď poskytne príspevok vždy od prvého do pätnásteho dňa v mesiaci, za predchádzajúci kalendárny mesiac. Príspevok sa poskytuje maximálne za jazdy realizované v predchádzajúcich troch kalendárnych mesiacoch. Služby sociálneho taxíka v Seredi môžu záujemcovia využívať od prvého júla, resp. od pondelka tretieho júla,“ uzavrela Silvia Adamčíková.
 
foto: MsÚ