Materská škola Komenského prijme učiteľku na zastupovanie

Školstvo a vzdelávanie     MŠ Komenského    
 
Materská škola na Komenského ulici v Seredi prijme
do pracovného pomeru na dobu určitú
UČITEĽKU
na zastupovanie rodičovskej dovolenky.
 
 
 
Pracovný pomer: na dobu určitú od 1.9.2023 do 31.12.2023.
 
Požadované vzdelanie: v zmysle vyhlášky 173/2023 Z.z.
 
Platové podmienky: mzda je určená v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Adresa výkonu práce: MŠ Komenského 1137/37, Sereď