Mesto Sereď hľadá zamestnanca na pozíciu: "Vedúci organizačného oddelenia".

Mesto Sereď hľadá zamestnanca na pozíciu: "Vedúci organizačného oddelenia".

Mestský úrad     mestský úrad    

   Mesto Sereď

                       so sídlom:   Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

                       v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta 

oznamuje,

 že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 

Vedúci organizačného oddelenia

 

A. Náplň práce:

Ø  zodpovedá za činnosť oddelenia po stránke organizačnej a personálnej (zamestnanci  organizačného oddelenia),

Ø  zabezpečuje spracovanie a distribúciu materiálov k rokovaniu Mestského zastupiteľstva, prípravu MsZ, rokovanie MsZ, 

Ø  zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta, za svoju časť rozpočtu,

Ø  v súlade s internými predpismi a zákonmi zodpovedá najmä za organizačné zabezpečenie chodu MsÚ, matričný úrad, evidenciu obyvateľstva a budov –        ohlasovňa a súpisné čísla, pult prvého kontaktu – podateľňa, registratúrne stredisko, referát spoločenských služieb,

Ø  zabezpečuje prvý kontakt občana so zamestnancami MsÚ pomocou pultu prvého kontaktu,

Ø  vedie evidenciu a zabezpečuje archiváciu VZN, uznesení MsZ, organizačných noriem a zabezpečuje ich zverejnenie na stránke mesta a úradnej tabuli,

Ø  zabezpečuje v celom rozsahu výkon volieb,

Ø  pripravuje, organizuje a zabezpečuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov,

Ø  vypracováva koncepcie a strategické dokumenty v oblastiach, ktoré sú v kompetencii oddelenia,

Ø  vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o            slobode informácií).

Ø  zabezpečuje a poskytuje právne služby pre potreby mesta a jednotlivé odd. MsÚ,

Ø  pripravuje, posudzuje, vyjadruje sa k všetkým zmluvám resp. ich návrhom a dohodám, ktoré uzatvára mesto,

Ø  vedie správne konanie vo veci ukladania pokút podľa § 27b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

Ø  rieši protest a upozornenia prokurátora,

Ø  vykonáva asistencie za mesto pri výkone rozhodnutia podľa Civilného sporového poriadku a Exekučného poriadku,

Ø  rieši pracovno-právne spory zamestnancov mesta.

 

 

B. Kvalifikačné predpoklady:          

Ø  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  – vzdelanie v odbore právo,

Ø  minimálne 4 roky odbornej praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,

Ø  prax v oblasti verejnej správy vítaná.

 

 

C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 

Ø  znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na samosprávu (znalosť zákona            č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, znalosť zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, znalosť VZN a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom),

Ø  manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, precíznosť,

Ø  zvládanie záťažových situácií,

Ø  bezúhonnosť a morálne predpoklady,

Ø  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Ø  znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet.   

 

 

D. Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia doklady:

Ø  žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,

Ø  motivačný list, profesijný, štruktúrovaný životopis,

Ø  overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

Ø  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Ø  čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

E. Odmeňovanie:

Ø  funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

F.  Predpokladaný termín nástupu:   

Ø  1.7. 2023, resp. dohodou.

 

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Vedúci organizačného oddelenia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď, mailom na adresu: martina.kissova@sered.sk alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 19.6.2023 vrátane do 15,00 hod..

 Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 

V Seredi, dňa 29.05.2023                                                      

                                    

                                                                                             Ing. Ondrej Kurbel, v.r.

                                                                                                    primátor mesta

 

 

 

Mesto Sereď hľadá zamestnanca na pozíciu: