Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Mestský úrad     Mgr. Silvia Kováčová, Oddelenie školstva, športu a kultúry    
Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.
              
Termín na predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania je 19. jún 2023 do podateľne Mestského úradu v Seredi. Termín nástupu do funkcie je 1. október 2023.