Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur

Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Nadačný fond dm drogerie markt vedeného v Nadácii Pontis otvoril tento rok prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Fond poskytne školám príspevok na fotovoltaické panely v sume 90 000 eur s minimálnou výškou podpory na jednu žiadosť 10 000 eur a maximálnou 50 000 eur. O príspevok mohli žiadať materské a základné školy, špeciálne školy, základné umelecké školy, stredné školy či školské zariadenia. Podmienkou bolo mimo iného disponovať zateplenou strechou s plochou aspoň 50 m2 so statickým posudkom.
 
Fond už dlhodobo podporuje a prepája oblasť ochrany životného prostredia a vzdelávania. Súčasťou výzvy bolo preto aj zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov energie či šetrenia s nimi do vzdelávacieho procesu. Medzi troma podporenými inštitúciami bola aj Materská škola na Komenského ulici v Seredi so svojím projektom Slnko svieti pre všetky deti. Vypracovala ho zástupkyňa Katarína Jakubcová, vďaka ktorej materská škola získala na zriadenie fotovoltaiky podporu vo výške 23 208 eur. Projekt je zameraný na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.
 
K. Jakubcová nám vysvetlila poslanie projektu: "Nebude to len zriadenie fotovoltaiky na streche budovy materskej školy a zníženie nákladov na el. energiu, ale aj zaradenie environmentálnej výučby do výchovno-vzdelávacieho procesu v interiéry aj exteriéry a rozvíjanie enviro návykov u detí. Prinášať nové nápady, poznatky a informácie z enviro oblasti chceme aj našim kolegyniam. Poskytneme priestor na aktívnu výmenu skúseností medzi pedagógmi čím otvoríme dvere všetkým priaznivcom enviro výchovy a vzdelávania napríklad formou otvorených hodín, aktualizačného vzdelávania, či workshopov v rámci vonkajšej učebne. Kvalitnou  výchovou, vzdelávaním a osvetou, zvýšime tak environmentálne povedomie u detí aj dospelých a vybudujeme tak základy pre aktívny prístup k životnému prostrediu."
 
Termín na inštaláciu panelov je do konca septembra 2023. Škola má aktuálne pred sebou vyhlásenie výberového konania na dodávateľa.  Po vybudovaní fotovoltaiky chce materská škola prepojiť výučbu z projektu Školský dvor, ktorý učí environmentálne s projektom Slnko svieti pre všetky deti. "Tie dva projekty spolu úzko súvisia a vhodne sa dopĺňajú. Deti sa naučia, že existujú rôzne obnoviteľné zdroje a obnoviteľná energia, nazývaná aj zelená alebo čistá energia, ktorá pochádza z prírodných zdrojov,“ doplnila K. Jakubcová.
 
Druhou inštitúciou, ktorá získala podporu vo výške 18 804 eur je Základná škola s materskou školou Lokca s projektom "Zelenou energiou chránime našu planétu". Treťou je Základná škola v Marhani s projektom "Energia zo Slnka aj pre našu školu" s podporou vo výške 40 831 eur.
Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eurMaterská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur