Obnova dopravného značenia v meste

Obnova dopravného značenia v meste

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď postupne podľa novej vyhlášky č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení obnovuje na uliciach dopravné značenia. Jedna takáto zmena nastala aj na uliciach Námestie slobody a Komenského. Jedná sa o dopravné značenie „Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá“ s dodatkovou tabuľou „TRANZIT“. Dôvodom tohto kroku je, že nová vyhláška o dopravnom značení z roku 2020 pôvodné dopravné značenie "Prejazd zakázaný" už neobsahuje.
 
Dodatková tabuľka TRANZIT umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazd:

a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
 
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
 
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní
 
Mestská polícia vysvetľuje čo to v praxi znamená: "Vodiči si nemôžu cez uvedený úsek skracovať cestu. Môžu tadiaľ ísť iba, ak v danom úseku majú cieľ jazdy (napr. návšteva školy, privezenie detí do školy, príchod do zamestnania, zásobovanie, bydlisko, nakupovanie a pod.). Cez zákazový úsek na Komenského ul. napr. nemôžu prechádzať vozidlá, ktorých rodičia idú zaviesť deti na Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda alebo ZŠ Komenského budovu B. Ďalej nemôžu prechádzať vozidlá, ktorých majitelia si skracujú cestu na Dolnomajerskú ul. alebo Jesenského ul."
 
 
Obnova dopravného značenia v mesteObnova dopravného značenia v mesteObnova dopravného značenia v meste