Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 22.05.2023

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Za zapisovateľku určil M. Klinkovú.
Predseda KŠ zároveň privítal aj zástupcov zo SSC, ŽSR, Okresného úradu Galanta a Ozbrojených síl SR - Sereď. Informoval o poslednom rokovaní so SSC a ŽSR, ktoré predchádzalo zasadnutiu krízového štábu a na ktorom prebehlo zosúladenie potrebných technických informácií, výmena kontaktov ale i časový harmonogram zabezpečovacích prác na železničnom moste a možnosti použitia TMS (ťažkej mostnej súpravy).
Ing. Kurbel ďalej informoval o tom, že mesto má k dispozícii 2 cenové ponuky na vypracovanie projektu na zhotovenie TMS od statikov, ktoré sa pohybujú v sume cca 10.000€ za 1 projekt.
SSC – verejné obstarávanie na podopretie mosta máme pripravené, oslovili sme už aj uchádzačov a tento týždeň čakáme na odpovede. Označenie obchádzkovej trasy je v procese schvaľovania na Okresnom úrade, značky sa vyrábajú a v najbližších dňoch by mali byť osadené.
ŽSR – mailom sme obdržali od SSC projektovú dokumentáciu, nemáme k nej väčšie výhrady, pre nás je najdôležitejšie vedieť, kedy budeme môcť spustiť vlakovú prepravu popod most.
Ing. Dlugoš z OSSR sa informoval, či nie je  možné spraviť dočasný prechod pre peších cez koľaje.
ŽSR – hoci je výluka, trať je stále v prevádzke, preto by sa muselo vybudovať cez ňu zabezpečené priecestie aj so svetelnou signalizáciou, vybavovanie by trvalo minimálne pol roka a je to aj finančne náročné, vybudovanie takéhoto priecestia by stálo minimálne 500.000€.
Ing. Kurbel poprosil o vyjadrenie zástupcov z Okresného úradu Galanta ohľadom časového vymedzenia mimoriadnej situácie.
Bc. Csepreghy z OÚ Galanta – nakoľko sme takúto situáciu ešte neriešili, musíme ju preveriť u nadriadených, ale podľa môjho názoru mimoriadna situácia môže trvať tak dlho, kým ju primátor nezruší. Stále prebiehajú záchranné práce na moste a aj regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov.
Ing. Kurbel – po viacerých podnetoch od obyvateľov a firiem sme pristúpili k úprave grafikonu mimoriadnej autobusovej linky, nie je však možné vyhovieť všetkým požiadavkám. Je potrebné si uvedomiť že mimoriadna linka, ktorú mesto zriadilo je len doplnkom dvoch pravidelných liniek MHD, ktoré zabezpečovali dopravnú dostupnosť tejto časti mesta aj pred uzavretím mosta. Obyvatelia aj žiaci môžu využívať aj tieto autobusové spoje.
Mgr. Kováčová – za školský úrad budeme kontaktovať základné školy s prosbou o uvoľnenie žiakov tak, aby mohli využiť navrhnuté spoje mimoriadnej linky.
 
Prijaté opatrenia a termíny:
Opatrenie č. 22:
Zistiť možnosti refundácie nákladov na mimoriadnu autobusovú dopravu a preveriť zákonné podmienky časového vymedzenia mimoriadnej situácie, ktorá súvisí s uzatvorením železničného mosta.
T: bezodkladne                                              Z: Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia
 
Opatrenie č. 23:
Podať žiadosť o vyjadrenie na Okresný dopravný inšpektorát ohľadom podmienok dopravného značenia po výstavbe TMS.
T: bezodkladne                                                                      Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 24:
Požiadať SSC o povolenie výstavby TMS ponad železničný most, nakoľko SSC je majiteľom mosta aj cesty,  následne podať žiadosť na Správu štátnych hmotných rezerv o bezplatné zapožičanie komponentov na výstavbu TMS a aj žiadosť na Ministerstvo obrany SR ohľadom stavby  TMS.
T: bezodkladne                                                                      Z: mesto Sereď
 
 
 
                                                                                                          Ing. Ondrej Kurbel v. r.
                                                                                                         predseda krízového štábu