Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 11.05.2023

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď dňa 11.5.2023 otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Informoval prítomných o havarijnom stave mosta nad železnicou.
Dňa 11.05.2023 o 10.00 hod. sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej správy ciest (SSC), Policajného zboru, Okresného úradu Trnava a so zástupcami Železníc SR.
Predmetom  stretnutia bolo aj statické posúdenie stavu mosta M2437, ev. č. 62 -13.
Na základe aktuálne dostupných informácií a kontrolných výpočtov statik konštatoval, že je nutné s okamžitou platnosťou vylúčiť akékoľvek pohyblivé zaťaženie a následne vykonať dočasné zabezpečenie mostnej konštrukcie pred jej samodeštrukciou.
 
Na základe uvedených skutočností s platnosťou  od 14.00 hod. bol uvedený most  UZATVORENÝ pre všetky druhy dopravy (automobilovej, cyklistickej) ako aj pre peších.
Pre zabránenie vstupu na most budú dnes, t.j. 11.05.2023 osadené pevné betónové zábrany, ktorých osadenie zabezpečí SSC. Všetky záchranné zložky sú oboznámené so vzniknutou situáciou.
 
Prijaté opatrenia a termíny:
Opatrenie č. 1:
Vyhlásiť mimoriadnu udalosť v zmysle §15 písm. „j“ zákona č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva.
T: ihneď                                                                                                       Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 2:
Zabezpečiť posilnenie MHD samostatným spojom - predbežne v hodinových intervaloch na trase:
Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).
 
Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. most zo strany Trnavskej ulice, 4. IDC Holding (výstup).
 
Prvý ranný spoj 12.5.2023 od Cukrovarskej (trafika Pluto) bude vypravený o 5.20 hod. 
Posledný spoj bude zabezpečený o 22.00 hod. večer (pristavený o 22.00, odchod o 22.15 hod.). Frekvencia a časy spojov sa budú meniť podľa reálnych potrieb, ktoré vyvstanú a o týchto zmenách bude mesto Sereď informovať.  
T: ihneď                                                                                            Z: mesto Sereď
 
Opatrenie č. 3:
Požiadať kompetentné orgány o zníženie rýchlosti obchádzkovej trasy cez rýchlostnú komunikáciu R1 – od odbočenia Dolná Streda po odbočenie ulice Trnavská, osadenia dopravnej značky 130 Kolóny a nespoplatnenie predmetného úseku.
T: ihneď                                                                                 Z: Okresný dopravný inšpektorát Galanta
 
Opatrenie č. 4:
Poveriť ako kontaktnú osobu mesta za komunikáciu s verejnosťou - Ing. Zuzanu Slahučkovú.
T: ihneď                                                                                 Z: primátor mesta
 
Opatrenie č. 5:
Zabezpečiť stanovisko Železníc SR vo veci nutnosti výluky vlakovej dopravy v úseku Gáň – Sereď, prípadne obmedzenia rýchlosti v úseku nadjazd  – žel. stanica Sereď . V závislosti od ich stanoviska zabezpečiť informovanosť verejnosti.
T: po obdržaní stanoviska                                                     Z: mesto Sereď
                                                          
Opatrenie č. 6:
V zmysle platnej legislatívy nahlásiť prijaté opatrenia a vyhlásenie mimoriadnej udalosti denne k 18.00 hod. na Okresný úrad Galanta.
T: v texte                                                                                    Z: Ing. Klinka
 
Opatrenie č. 7:
Osadiť pevné betónové zábrany a informáciu pre peších o nemožnosti vstupu na most z dôvodu ohrozenia života.
T: ihneď                                                                                            Z: SSC
 
Opatrenie č. 8:
Preveriť možnosť zabezpečenia zdieľaných bicyklov pre mesto Sereď.
T: ihneď                                                                                            Z:  Ing. Páleníková