Slávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.Komenského

Slávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.Komenského

Projekty     Iveta Tóthová    
 
V októbri 2022 začala na Základnej škole J. A. Komenského výstavba nového športového areálu. Ten nahradil pôvodnú vonkajšiu bežeckú dráhu, ktorá bola po rokoch vplyvom času a opotrebenia v zlom technickom stave. V rámci projektu bol novovybudovaný priestor pre skok do diaľky a priestor na vrh guľou.
 
Slávnostné otvorenie
 
Nový športový areál bol slávnostne otvorený 11. mája 2023 za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Jána Horeckého. Pozvanie prijali aj ďalší významní hostia, medzi nimi štátny tajomník pre šport Richard Nemec, člen správnej rady Fondu na podporu športu, generálny manažér SR paraolympijského hokejového tímu Miroslav Dráb,  štátny radca MŠVVaŠ Pavol Smutný, primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, projektový manažér mesta Branislav Bíro, vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry Silvia Kováčová, zástupcovia poslaneckého zboru ako aj bývalí učitelia telesnej výchovy. Samozrejme nechýbal ani učiteľský zbor na čele s riaditeľkou Paulínou Krivosudskou.
 
Minister J.Horecký vyjadril vďaku primátorovi mesta O. Kurbelovi, riaditeľke školy P. Krivosudskej a všetkým za to, že ZŠ J. A. Komenského je školou, na ktorej sa každý rok niečo buduje, opravuje alebo vylepšuje. Uviedol, že niektoré investície síce žiaci nevnímajú, ale prostredníctvom nich je škola bezpečným a moderným miestom na vzdelávanie. Spolu so štátnym tajomníkom pre šport Richardom Nemcom zdôraznili, že ZŠ J. A. Komenského splnila kritérium a stala sa prvou školou na Slovensku, ktorá  získala ocenenie MŠVVaŠ ako „Aktívna škola“.
 
Slova sa ujal aj primátor O.Kurbel, ktorý v príhovore povedal: „Obnovou atletického areálu na ďalšej seredskej škole prichádza k nielen k modernizácii areálu školy ale významným spôsobom sa zlepšujú podmienky pre rozvoj pohybovej kultúry, športu detí ale aj širokej verejnosti. Všetci si uvedomujeme potrebu pohybu a potrebu odovzdávania športových návykov novej generácii.“  Ďalej dodal, že rekonštrukciou atletickej dráhy prichádza aj k novému stimulu a novým možnostiam v rámci hodín telesnej výchovy najmä v atletických disciplínach, ktoré sa v našej spoločnosti postupne dostávali do úzadia. Po slávnostnom prestrihnutí pásky bola atletická dráha oficiálne otvorená.
 
Beseda s hosťami a súťaže

Žiaci mohli v rámci otvorenia besedovať so známymi športovcami, ktorí do školy zavítali. O svojich začiatkoch i úspechoch deťom porozprávali Libor Charfreitag ml., Juraj Tarr, Ľuboš Podstupka, Broňa Borovičková, Nina Dudonová, Ľubomír Michalík a Mathew Yakuba. Neskôr žiaci bežali štafetu a to štyria za každú triedu, nasledovali turnaje vo futbale, florbale, stolnom tenise a flagfutbale.
 
Financovanie a rozsah prác
 
Športový areál bol financovaný sčasti z externých zdrojov a sčasti z rozpočtu mesta. V roku 2021 s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku športového  areálu na škole, pripravil na základe výzvy Fondu na podporu športu projektový manažér mesta Branislav Bíro projektovú žiadosť zameranú na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry na Základnej školy J. A. Komenského. Dňa 17.2. 2022 MsZ v Seredi  odsúhlasilo realizáciu a spolufinancovanie uvedeného projektu a dňa 17.5.2022 bol projekt Fondom na podporu športu schválený.
 
Branislav Bíro uvádza:  "V rámci verejného obstarávania bola vybraná spoločnosť  MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, ktorá v súťaži predložila najnižšiu cenu na realizáciu športového areálu. Celkové náklady na projekt boli v sume 159 510,88 eur z toho vlastné finančné prostriedky mesta boli 75 703,35 eur.“
 
Športový areál  na Základnej školy J.A.Komenského v Seredi bol vybudovaný za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok pre športovú činnosť detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti.  Po ZŠ J.Fándlyho ide o druhý kvalitný atletický areál v meste. Je to veľký úspech, ktorým sa nemôže pochváliť hociktoré mesto. Ďalej B.Bíro uvádza: "V rámci stavebnej časti sa realizácia projektu začala na jeseň v roku 2022. Predpokladali sme, že stavebné práce na projekte budú ukončené do 2 mesiacov. Z dôvodu klimatických podmienok a technologických postupov realizácie tartanovej dráhy boli stavebné práce presunuté a ukončené na jar 2023. Teším sa, že pre mesto Sereď a ďalšiu školu bol zrealizovaný projekt zameraný na modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry."
 
Parametre športoviska
 
Atletická dráha
Nový ovál má dĺžku 230 m s rovinkou 100 m. Je navrhovaný so štyrmi dráhami v rovinke a s tromi dráhami v ovále. Povrch dráhy je navrhovaný s úpravou na športový monolitický Tartanový povrch, ktorý je priepustný pre vodu.
 
Skok do diaľky
Táto časť športoviska je umiestnená po dlhšej strane atletickej rovinky. Skok do diaľky má vlastnú rozbehovú dráhu, na ktorej konci je umiestnené doskočisko. Na konci dráhy je umiestnená odrazová doska a plocha doskoku do piesku.
 
Vrh guľou
Ide o samostatne umiestnenú časť vo vnútri atletickej dráhy. Vržisko je navrhnuté z hladeného betónu, dopadová plocha je umiestnená na trávnatej ploche vo vnútri dráhy.
 
Prínos pre všetkých
 
Nová bežecká dráha sa stala dôležitou súčasťou miestnej športovej infraštruktúry. Je to miesto, kde sa nielen žiaci ale aj ľudia môžu stretnúť, trénovať, zlepšovať svoje zdravie a kondíciu. Je to miesto, kde sa miestna komunita môže spojiť a organizovať podujatia, ktoré prinesú radosť a zlepšenie kvality života pre všetkých jej obyvateľov.  Riaditeľka ZŠ Komenského Pavlína Krivosudská uviedla: „Dráhu budú využívať žiaci počas hodín telesnej výchovy, krúžkov alebo počas pobytu v školskom klube detí. CVČ pri ZŠ JAK spolupracuje s viacerými mestskými klubmi, ktoré budú dráhu využívať v rámci tréningov. Naša škola koncom školského roka každoročne organizuje mestskú atletickú olympiádu, s výnimkou minulého  školského roka kedy súťaž prebehla na novej atletickej dráhe ZŠ Juraja  Fándlyho. V tejto tradícii chceme pokračovať i naďalej a plánujeme ju  rozšíriť aj pre inú vekovú kategóriu.“
 
Po ZŠ J.Fándlyho tak majú žiaci aj verejnosť k dispozícii ďalšie kvalitné športovisko. Atletická dráha na Komenského ul. bude od 8:00 do 17:00 hod. k dispozícii pre školu. Od 17:00 do 21:00 hod. ju bude môcť využívať aj verejnosť v čase od 8:00 do 21:00 hod. Vstup do areálu bude bočným vchodom cez Hviezdoslavovu ulicu.
 


 
Slávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.KomenskéhoSlávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.Komenského