Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

Školstvo a vzdelávanie     Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa    
 
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie skúšky
 
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického   odboru na školský rok 2023/2024
 
Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/ Vyplnenú prihlášku odošlite do : 31.5.2023
 
Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať: 7.6.-9.6.2023 od 14,00 do 18,00 hod.
 
Miesto konania prijímacích talentových skúšok : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď.
 
Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.
 
Hudobný odbor - v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove - spevu.
 
Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.
 
Tanečný odbor -  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax
 
Literárno-dramatický odbor- prednes, prípravná dramatická výchova, dramatická príprava
 
Podmienky prijatia:
 
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
 
Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:
 
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
 
5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
18 a  viac /štúdium pre dospelých/
 
Štúdium je rozdelené :
 
prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )
základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
štúdium pre dospelých trvá 4 roky
 
Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :
 
Hudobný odbor:
 
hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, výšku tónu, a iné)
rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
spev ľudovej piesne
pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
 
Výtvarný odbor :
 
schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)
 
Tanečný odbor :
 
hudobné a pohybové schopnosti
telesnú spôsobilosť
rytmické cítenie
 
Literárno-dramatický odbor: 
 
prednes
pohyb, dramatické vnímanie
 
Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu
 
v prípravnom štúdiu:
 
individuálne vyučovanie                                              10,00 €
skupinové vyučovanie                                                   7,00 €        
 
v základnom štúdiu:
 
individuálne vyučovanie                                                10,00 €
skupinové vyučovanie                                                     7,00 €      
 
v štúdiu pre dospelých:
 
pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem
 
individuálne vyučovanie                                                 70,00 €
skupinové vyučovanie                                                    40,00 €     
 v štúdiu pre dospelých
 
pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem
 
individuálne vyučovanie                                                 10,00 €
skupinové vyučovanie                                                      7,00 €     
  
Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa