Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Jana Vadovičová    

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa od 01.05.2023

 Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

 Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

 

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

a)     posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,

b)     MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),

 

 

V nadväznosti na uvedené dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

-        na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM[1],

 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada[2] zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa (príloha č.2). O podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu môže písomne požiadať aj zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (príloha č.2), v ktorom je dieťaťu poskytovaná starostlivosť pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „zariadenie SPOD a SK“)[3]. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadenia SPOD a SK poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu.     

 Od 1.5.2023 je možné požiadať aj o preplatenie obedov z dôvodu diétneho stravovania dieťaťa, ak mu stravu nevie zabezpečiťkola prostredníctvom zariadenia školského stravovania (príloha č.3)

Prílohy:

1.     Návratka – rodič

2.     Návratka – zariadenie SPOD a SK

3.     Žiadosť na stravu – diéty

 

Často kladené otázky:

 

 1.Je možné od 01.05.2023 poberať daňový bonus na dieťa, ak bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu?

Novela zákona o dotáciách účinná od 01.05.2023 zmenila kategórie oprávnených detí, t.j. od 01.05.2023 sa už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že dieťaťu môže byť od 01.05.2023 poskytovaná dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

 

2. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ako pri plošnej dotácii, ktorá bola na tieto deti v minulosti poskytovaná?

Nie, v zmysle novely zákona o dotáciách účinnej od 01.05.2023, v prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu poskytnúť, ak bude splnená podmienka, že rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPOD a SK“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Bližšie informácie k spôsobu predloženia žiadosti rodiča o poskytnutie dotácie na stravu a termínu, do kedy má rodič o dotáciu na stravu požiadať poskytne rodičom zariadenie školského stravovania.

 

3. Je poskytnutie dotácie na stravu od 01.05.2023 podmienené hranicou príjmu domácnosti?

Podmienkou na poskytnutie dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a ZŠ je len podanie žiadosti zo strany rodiča o poskytnutie dotácie na stravu, ktorú rodič predkladá zariadeniu školského stravovania. To znamená, že v prípade detí v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ na poskytnutie dotácie na stravu na dieťa od 01.05.2023 nemá vplyv príjem domácnosti. Príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie na stravu sa naďalej posudzuje v prípade domácností mladších detí v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) aj od 01.05.2023, tak ako doteraz (rodič predkladá na úrad práce formulár na posúdenie príjmu domácnosti, pričom, ak už bol príjem domácnosti posúdený, posúdenie príjmu domácnosti platí celý školský polrok).

 

4. Je možné poskytnúť dotáciu na stravu aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, aj keď 6 rokov dovŕši napr. 05.09.2023 alebo od septembra 2023 nenastúpi do prvého ročníka ZŠ, ale bude opakovane navštevovať posledný ročník MŠ?

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a sú zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu sú aj 5 ročné deti, príp. aj mladšie deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie, ak rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka ZŠ alebo opakovane navštevujú posledný ročník MŠ.

 

5. Deti, ktoré potrebujú osobitné stravovanie a školská jedáleň im ho nevie zabezpečiť, musia mať v potvrdení od lekára uvedený typ diéty alebo stačí len všeobecné potvrdenie lekára, že potrebujú osobitné stravovanie?

Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v ktorom je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa a jeho diagnóza si vyžaduje diétne stravovanie, pričom toto potvrdenie by malo obsahovať aj vyžadovaný typ diéty vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa. V tejto súvislosti uvádzame, že stanovenie typu diéty je rozhodujúce pre posúdenie možnosti vyplatenia dotácie na stravu rodičovi.


[1] Potvrdenie, že ide o dieťa v HN, pričom splnenie tejto podmienky je možné overiť prostredníctvom Over Si alebo potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v nadväznosti na predloženie Formulára na posúdenie príjmu zákonným zástupcom dieťaťa na úrad.

[2] Pod písomnou žiadosťou je možné chápať požiadanie v listinnej aj v elektronickej forme. Vzhľadom na novú právnu úpravu, odporúčame pri príprave zoznamov oprávnených detí od 01.05.2023 použiť vzor návratky, ktorá bola pripravená ako pomôcka pre zriaďovateľov, nakoľko k žiadosti o dotáciu musia mať jednoznačne preukázané splnenie podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v prípade použitia elektronického spôsobu zistenia údajov o vyslovení súhlasu, resp. nesúhlasu rodiča prostredníctvom Edupage, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto údaje (vyjadrenie rodiča) zostali uschované pre účely následného overenia oprávnenosti detí na poskytnutie dotácie na stravu). 

[3] Ak je starostlivosť o deti vykonávaná v domácom prostredí profesionálnej rodiny, nakoľko táto je organizačnou súčasťou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, písomnú žiadosť podáva toto zariadenie, nie profesionálny rodič.

 

Príloha č. 1 Návratka - rodič

Príloha č. 2 Návratka - zariadenie SPODaSK

Príloha č. 3 Žiadost na stravu diéty