Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie novej súkromnej škôlky medzi školské zariadenia, jej otvorenie je v pláne na rok 2024

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V Seredi je dlhodobo dopyt po umiestnení škôlkarov nad tri roky uspokojovaný, problém však pociťujú rodičia s mladšími deťmi. Od školského roka 2024/2025 sa o umiestnenie najmenších detí postará aj súkromné zariadenie, ktoré vznikne na Prúdoch.
 
Mesto je v súčasnosti zriaďovateľom dvoch materských škôl s kapacitou 460 detí a prednostne sú v nich umiestňované deti s trvalým pobytom v meste Sereď, ktoré k poslednému augustu príslušného roka dovŕšia tri roky. Vedenie škôl evidovalo v aktuálnom školskom roku 25 detí do troch rokov, ktoré neboli prijaté a v priebehu roka je zvyčajne evidovaných priemerne sedem ďalších žiadostí o prijatie, ktorým nie je možné vyhovieť.
 
Nové súkromné školské zariadenie vyrastie v lokalite Prúdy a má šancu uspokojiť práve dopyt rodičov detí mladších ako tri roky. Aby mohlo byť zaradené do siete škôl, bol k tomu potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Ten škôlka získala na aprílovom zasadnutí, kedy poslanecký zbor rozhodol jednohlasne. Udelenie súhlasu poslancov mesta zakladá nárok aj na rozpočet mesta Sereď od roku 2025 a mestu budú následne finančné prostriedky poskytnuté v podielových daniach.
 
Otvorenie materskej školy je predpokladané na september roka 2024, kapacity sú dimenzované na starostlivosť o 58 detí v troch triedach a zariadenie vytvorí 13 stálych pracovných miest.