Môj pohľad na návrh Štatútu Seredských noviniek

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    

Na začiatok niečo z materiálu Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro strana č. 15.

„Instagramová a mailová (marketingová) komunikácia chýba, čo by bolo vhodné zmeniť, smerom k mladšej populácii, nakoľko generácia do 40 rokov tvorí v meste Sereď takmer 45%.

Transparency International Slovensko je mimovládna organizácia, ktorá hodnotí regionálne periodiká po celom Slovensku. K hlavnému komunikačnému kanálu mesta Sereď - Seredským novinkám – sa vyjadrila konkrétne takto: “Číslo október 2021, periodika Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky nevyskytujú, časť informácií o aktivitách radnice nemá autora, propaguje vedenie radnice abnormálne často a počet fotiek starostu a vedenia radnice je zanedbateľný.” (zdroj TIS:

https://hlasnetruby.transparency.sk/podnet/d5b04bd50e0a9708c3342f60caef4e19e678cec7#1)

 

Seredským novinkám nechýba iba vyváženosť, ale aj atraktivita a zrozumiteľnosť, ktoré by pomohli čitateľom zorientovať sa v dôležitých oznamoch, podujatiach počas nasledujúceho mesiaca alebo zaujímavostiach zo Serede a zo života jej obyvateľov či občianskeho sektora.“

 

K spôsobu hodnotenia regionálnej tlače  spoločnosťou  Transparency International Slovensko.som sa v minulosti  vyjadril článkom, ktorý bol uverejnený 19. apríla 2017.

https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2017-04-19-tyka-sa-aj-seredskych-noviniek

.

Transparency International Slovensko vytvorila kedysi súbor ukazovateľov, podľa ktorých hodnotí miestne periodiká. K tým ukazovateľom mám výhrady . Za zásadné však v súvislosti s návrhom štatútu považujem odpoveď na dve otázky.

Aká je záväznosť hodnotení Transparency International Slovensko pre regionálnu tlač? Prečo by sa naše noviny mali riadiť názormi expozitúry hoci aj celosvetovej organizácie so sídlom v Berlíne?

To naozaj nemáme dosť skúseností a vlastného rozumu, aby sme vedeli vydávať svoje noviny?

 

K negatívnemu  hodnoteniu SN, ktoré boli vydávané do konca roka 2022, iba toto. Je veľmi ľahké povedať, že: „Seredským novinkám nechýba iba vyváženosť, ale aj atraktivita a zrozumiteľnosť.“

Kým nie je presne povedané, v čom boli nevyvážené, prečo neatraktívne a čo v nich bolo nezrozumiteľné, tak takýto výrok považujem iba za prihrievanie vlastnej polievky, ktorá ešte nie je ani v hrnci.

 

Do konca roka 2022 rozhodovalo o zložení celej redakčnej rady výhradne len zastupiteľstvo a rovnako volilo aj tajomníka, po novom šéfredaktora/ku. Návrh Štatútu mestských novín Seredské novinky považujem za doklad o prevzatí kontroly nad tlačenými novinami primátorom mesta. Stačí pozrieť na tieto dve citované ustanovenia:

T R E T I A    H L A V A    Článok 7    Zloženie redakčnej rady

  1. Redakčná rada môže pozostávať najviac z piatich členov a je vytvorená nasledovným spôsobom:

a.      jedného člena redakčnej rady menuje a odvoláva primátor/ka mesta zo zamestnancov/zamestnankýň mesta;

T R E T I A    H L A V A    Článok 11a  Šéfredaktor/ka

1.     Šéfredaktora/ku menuje a odvoláva primátor/ka mesta zo zamestnancov/zamestnankýň mestského úradu alebo právnických osôb zriadených alebo založených mestom Sereď.

 

Spôsob výberu člena menovaného primátorom a zástupcu občanov žrebovaním (Článok 7, ods. 2) vylučuje z procesu tvorby redakčnej rady celé  zastupiteľstvo! Zoznam prihlásených záujemcov možno tiež niečo naznačí.

 

Prítomnosť poslanca v redakčnej rade (Článok 7, ods. 1) je ďalším dôkazom zvyšovania vplyvu vedenia mesta na obsah tlačených novín.    

 

Požadovanie motivačného listu záujemcu na prácu v redakčnej rade (Článok 7, ods. 2) považujem za zbytočné. Veď preukázaním záujmu o prácu v redakčnej rade je predsa  už samotné prihlásenie sa.

 

Žiadať plnenie kvalifikačného predpokladu na funkciu člena redakčnej rady (Článok 7, ods. 3) akým je ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore žurnalistika, alebo úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dvojročné skúsenosti v mediálnej oblasti je peknou ambíciou. Som ale zvedavý na tie davy záujemcov.

Nepochopiteľné je  zrušenie  odmeňovania za prácu v redakčnej rade.   (Pozri -  Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ vSeredi, ktoré sa konalo dňa 05.04.2023..

Rozprava:MDS  - zostáva naďalej redakčná rada –kontrolný orgán, 5 členov - návrh –redakčná rada bez nároku na honorár, odmena iba za autorské práva )                      

Za prácu odmena patrí! 

 

Štatút nehovorí o alternatíve  nerokovania v zbore. (Článok 9, ods. 1) Predpokladám že ide o prevzatie starého spôsobu hlasovania mailovou formou. Tento spôsob rozhodovania mohol byť v štatúte pokojne uvedený.

 

Štatút neuvádza konkrétne kritériá vyváženosti, objektivity a plurality SN (Článok 12 ods. l).Ide preto iba teda o pekne znejúce  deklaratórne vyhlásenie. Žiaľ úplne nekontrolovateľné.

 

 Na záver perlička.

 V dôvodovej správe k návrhu štatútu  je uvedené: „Materiál takisto prešiel konzultáciou so zástupcami a zástupkyňami odbornej verejnosti z mediálnej oblasti.“ Dokonalá utajenosť mien tých „zástupcov odbornej verejnosti z mediálnej oblasti“ je zrejme novou formou sľubovanej transparentnosti v oblasti poskytovania informácií.

                                                                                                               Ľubomír Veselický