Materská škola Komenského vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúry

Materská škola Komenského vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúry

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Na základe výzvy Enviromentálneho fondu podala Materská škola na Komenského ulici projekt na podporu enviromentálnej výchovy u detí aj dospelých pod názvom „Školský dvor, ktorý učí environmentálne“. Materská škola úspešne získala finančné prostriedky v čiastke 20 976 eur. Spoluúčasť mesta bola schválená poslancami vo výške 5 % čo je 1 050 eur.
 
Projekt prispeje k rozvoju osobnosti dieťaťa
 
Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu a je prepojený so vzdelávaním v rámci všestranných oblastí ako Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia, pričom sa komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa a medziľudské vzťahy v skupine. Projekt vypracovala zástupkyňa MŠ Katarína Jakubcová, ktorá uviedla: „Je určený pre všetky vekové kategórie v štandardnej materskej škole, ktorú navštevujú deti od 2,5 do 6 rokov. Jeho realizácia je nielen žiaduca a prospešná z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj vítaná deťmi, čo je významný predpoklad jeho efektivity. Realizáciou projektu zabezpečíme vhodné podmienky pre také vzdelávanie, ktoré deťom sprostredkuje poznatky, postoje a zručnosti, ktoré podporia vytváranie takých hodnotových orientácií, ktoré im umožnia zaujať stanovisko a prispieť k plneniu cieľov stanovených v tomto projekte aj v rámci environmentálnej stratégie 2030“.
 
Realizácia ukončená
 
Spoločnosť Karol Šimonek – Inter zo Svätého Petra v uplynulých týždňoch vybudovala vo priestoroch materskej školy vonkajšiu učebňu v podobe altánku so stolmi a lavicami, s tabuľou a prvkami drobnej architektúry ako nádoby na separáciu, pocitový chodník, nádoby na záchyt dažďovej vody, kvetináče, vtáčie kŕmidlá a búdky, potrebnými pre environmentálnu výučbu. Priestor zároveň poslúži aj na aktívnu výmenu skúseností medzi pedagógmi napr. formou otvorených hodín či workshopov.
 
V praxi využívajú inovatívne spôsoby vzdelávania
 
Materská škola na Komenského ulici sa dlhodobo venuje výučbe detí v oblasti životného prostredia. Deti učia vzťahu k prírode prirodzenou, nenásilnou formou. Katarína Jakubcová vysvetľuje: „Náš koncept predprimárneho prírodovedného vzdelávania sa líši od tradičného prístupu k prírodovedným témam v materských školách tým, že vybrané otázky sa deti snažia riešiť vlastnou výskumnou aktivitou, čím sa rozvíja nielen samotný koncept skúmanej prírodnej reálie (javu, situácie, objektu), ale aj proces nadobúdania korektného prírodovedného poznania. To znamená, že do vzdelávania zavádzame také vzdelávacie postupy, v ktorých nie je učiteľ zdrojom poznania, zdrojom poznania sa stáva realita. Učiteľovou úlohou nie je poskytovanie korektnej odpovede ani korigovanie nesprávnych predstáv detí o realite; učiteľovou úlohou je v týchto činnostiach najmä poskytovanie podpory vo výskumných aktivitách tak, aby dieťa zotrvávalo v objektívnom poznávaní prírody (rozvíja spôsobilosť vedeckej práce v úrovni dieťaťa materskej školy).“
V rámci úspešného projektu Materská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúryMaterská škola D.Štúra vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúry