Ako spoznať dobrú školu

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského    

Ako spoznať dobrú školu

Blíži sa zápis do školy  a rodičia budúcich prvákov   sa rozhodujú kam zapísať svoje dieťa.   Na jednej strane nie je ľahké sa zorientovať  medzi školami, no na druhej strane to nie je nemožné. Stačí nájsť  odpovede na nasledujúce otázky na školských stránkach, návštevou školy  či zistiť ich od známych.

 Ako a čo sa v škole učí?

Napriek tomu, že školy majú pripravovať žiakov na život v budúcnosti, výsledky v medzinárodných meraniach, organizácia vzdelávania i časť obsahu vzdelávania, ktorý si žiaci osvojujú na základných školách, uviazla v minulosti. Ministerstvo školstva a odborníci zameraní na vzdelávanie  si  uvedomujú nevyhnutnosť  prispôsobiť učebné osnovy, obsah a formy vzdelávania novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a  spoločenským zmenám. Je nevyhnutné presunúť ťažisko z odovzdávania informácií na učenie sa v súvislostiach, rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov vrátane rozvoja kritického myslenia a mäkkých zručností. Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebná reforma školstva, na ktorej ministerstvo intenzívne pracuje a od septembra 2023 spúšťa reformu na prvých školách. Šancu učiť prvákov inovatívnym spôsobom s podporou rôznych odborníkov  dostalo na Slovensku iba 40 progresívnych a aktívnych škôl.  

Ø  ZŠ Jana Amosa  Komenského je jednou zo 4 škôl v trnavskom kraji, ktorá bola v širokej konkurencii vybraná do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2023 https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/?fbclid=IwAR0eFXVdoUS37f9wti-PQc9vqpfNLri8smZufBLy1T9qfUl3IBJxJTR2XIE

Ø  Učíme prostredníctvom moderných vyučovacích metód.

Ø  Vďaka pilotnému overovaniu sme upravili obsah vzdelávania podľa potrieb školy.

Ø  Dlhodobo ponúkame rozšírené vyučovanie anglického jazyka (od 1.ročníka), telesnej výchovy (od 1.ročníka) a prírodovedných predmetov (od 3.ročníka). Žiakov vzdelávame  v nemeckom či ruskom jazyku.

Ø  Na 2.stupni majú žiaci možnosť výberu z viacerých voliteľných predmetov.  

Čo od školy očakávam?

Každý rodič očakáva od školy niečo iné. Pre niekoho je prioritou kvalitné vzdelávanie, umiestnenie školy v rôznych rebríčkoch, dôraz na formovanie osobnosti, umiestnenie žiakov na súťažiach, navýšená časová dotácia predmetov, ktoré sú v „kurze“ (jazykov, informatiky,...), zapájanie školy do projektov, rôzne akcie či aktivity pre žiakov počas i mimo vyučovania, dostatok krúžkov, starostlivosť o dieťa pred i po vyučovaním.

Ø  ZŠ Jana Amosa Komenského je najstaršou školou v meste a dlhodobo vzdeláva deti z Centra pre deti a rodinu a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálne národné testovania  zverejňujú sumárne výsledky testovaných žiakov za školu čo znamená, že skladba žiakov  sa odráža i na výsledkoch testovania školy ako celku, nie na individuálnych výsledkoch žiakov. Rebríčky ako INEKO nehodnotia komplexne kvalitu školy, čím sa do popredia dostávajú školy s nižším alebo žiadnym počtom znevýhodnených žiakov. Napriek tomu škola má každoročne žiakov, ktorí dosahujú výsledky v testovaní niečo pod 100%.

Ø  Škola sa zapája do národných i medzinárodných projektov, ktoré umožňujú žiakom spoznať iné kultúry či reálne komunikovať v cudzom jazyku.

Ø  Zamestnanci školy sústreďujú všetku energiu na žiakov školy  čo znamená, že organizujú pre nich množstvo akcií a aktivít, o ktorých si môžete prečítať na našich stránkach. https://zskomsered.edupage.org/.

Ø  Škola zapája žiakov do rôznych súťaží. Žiaci obsadzujú okrem popredných miest v športových súťažiach i popredné miesta v umeleckých a vedomostných súťažiach. 

Ø  Škola poskytuje množstvo športových, umeleckých či výchovno-vzdelávacích krúžkov.

Ø  Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského poskytuje záujmovú činnosť v športových alebo tanečných útvaroch a žne úspechy na národných i medzinárodných súťažiach.

Ø  Školský klub detí poskytuje starostlivosť a bohatú výchovnú činnosť pre žiakov od 6.30 hod. do 17.00 hod.

 

Aké má škola priestory? 

Priestor školy vplýva na proces učenia sa i náladu žiakov, preto sa neustále snažíme o jeho skvalitnenie.  Naša škola vznikla spojením dvoch škôl čím získala dostatok priestoru pre odborné učebne, kmeňové triedy i veľký areál.  

V roku 2023 oslavuje ZŠ Jana Amosa Komenského 60. výročie založenia a pri tej príležitosti organizuje Deň otvorených dverí nie len pre budúcich prvákov, ale aj absolventov a priateľov školy 21.apríla 2023 od 14.00 hod.  do 19.00 hod. Ak si chcete prezrieť školu z pohodlia domova, na školskej stránke nájdete virtuálnu prehliadku http://www.provirtual.sk/images/projekty/projekt877/zssered.html. Škola má okrem bežných tried a oddelení školského klubu:

Ø  5 jazykových učební, 4 počítačové učebne, 4 učebne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskú knižnicu, fyzikálnu učebňu, učebňu biológie, chemické laboratórium, učebňu prírodovedy, lego učebňu, školské dielne, oddychovú zónu v exteriéri školy, vonkajšiu eko učebňu,

Ø  3 telocvične, posilňovňu, novú atletickú dráhu, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, 2 fit parky, detské ihrisko, 

Ø  školskú jedáleň, ktorá varí aj pre žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

Kto v škole učí?

Škola má vysoko kvalifikovaný a stabilný  pedagogický zbor, ktorý sa neustále vzdeláva. Takmer všetky predmety sú odučené odborne.

Okrem učiteľov na škole pôsobí školská knihovníčka a podporný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek, školskej psychologičky, asistentov i školskej zdravotnej sestry.

Ø  Všetci zamestnanci  školy pravidelne absolvujú množstvo individuálnych vzdelávaní.

Ø  Vedenie školy organizuje vzdelávania pre celý pedagogický zbor.

Ø  Zamestnanci školy spolupracujú s rôznymi organizáciami so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Ø  Ak sa na škole zavádza nová metóda, časť kolegov, ktorí ju využívajú absolvuje rozsiahlejšie  vzdelávanie ako napríklad Hejného matematika, Informatika s Emilom či program FinQ, s ktorým o mesiac začíname a je zameraný na rozvoj kritického myslenia a finančnej gramotnosti žiakov.

 

Dôvera našich žiakov, rodičov a meniaca sa spoločnosť nás ženie neustále na sebe pracovať, napredovať a nepoľavovať . Omnoho viac  o škole a zápise  budúcich prvákov nájdete na našej stránke https://zskomsered.edupage.org/a/zapis-do-1rocnika-20232024.

Tešíme sa na stretnutie na Dni otvorených dverí a zápise.