Tématické stretnutie s primátorom prinieslo nové informácie: dva milióny eur z dotácie sú zmarené, možnosti financovania však stále sú

Tématické stretnutie s primátorom prinieslo nové informácie: dva milióny eur z dotácie sú zmarené, možnosti financovania však stále sú

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Včera sa konalo druhé zo série Tématických stretnutí primátora s verejnosťou. S prizvanými projektantami objasnil primátor históriu a aktuálne možnosti rekonštrukcie seredského štadióna. Na rad sa dostali aj viaceré otázky od obyvateľov mesta, priaznivcov a podporovateľov seredského futbalu. Odznelo, že štadión má stále šancu na obnovu, termíny prestavby však závisia od viacerých faktorov.
 
Aký mal byť prvoligový štadión a prečo je aktuálne pre Sereď nereálny?
Jednou z tém, ktoré v Seredi rezonujú, je aj dvojmiliónová dotácia na prestavbu nášho štadióna.
Ondrej Kurbel, primátor mesta, otvorene oznámil, že boli vyčerpané všetky možnosti na predĺženie termínov jej dočerpania a to, že bude musieť byť dotácia vrátená, je už definitívne.
 
Projekt prestavby počítal s novostavbou tribúny pre prvú ligu, parkovisko pre takmer 100 osobných automobilov a vybudovaním prislúchajúcej infraštruktúry. Projektanti na stretnutí zreálnili, že nároky Slovenského futbalového zväzu (SFZ) obsahujú také parametre a požiadavky na infraštruktúru, ktoré sa môžu zdať laikom zbytočné, avšak pre podmienky súťaže prvej ligy sú bezpodmienečné. Aj v prípade postavenia takejto tribúny by však Sereď nespĺňala požiadavky kladené na štadión pre prvú ligu. Dobudovať by bolo ešte treba turnikety, vyhrievanie trávnika, ďalej špeciálne upraviť vnútornú dispozíciu z prevádzkových dôvodov, dobudovať náročné osvetlenie kvôli televíznym prenosom, VIP sedenie, rozšíriť kapacity na minimálne 3500 miest na sedenie, dobudovať ďalšie parkovisko ako i iné podstatné detaily.
 
Po verejnom obstarávaní prvej etapy budovania prvoligového štadióna, čiže len jednej tribúny s parkoviskom a sieťami, rozpočet hovoril o cene 5,3 milióna eur bez DPH. „Za 2,5 milióna, ktoré pripadali v tom čase do úvahy, bolo podľa tohto rozpočtu možné vybudovať len hrubú stavbu novej tribúny bez parkovacích plôch, prípojok inžinierskych sietí a ďalšej potrebnej infraštruktúry. Ak by sme teda do takéhoto  projektu prestavby išli, za prostriedky, ktoré sme mali k dispozícií, by sme dostali  len absolútne nepoužiteľný skelet novej tribúny, bez možnosti prevádzkovať štadión. Tento projekt bol teda z ekonomických dôvodov nereálny a tento stav bol jasný minimálne od septembra 2022,“ uviedol počas stretnutia primátor po tom, ako sa o celú genézu podrobne zaujímal. Zdôraznil, že zákonné možnosti na predĺženie lehoty čerpania dotácie boli vyčerpané a ďalšie predĺženie termínov neexistuje.
 
„Čo možno vytknúť predchádzajúcemu prístupu k rekonštrukcií, je nedostatočné informovanie zastupiteľstva, ako i verejnosti a nedostatočné zvládnutie managementu prípravy stavby vo vzťahu k predpokladaným nákladom rekonštrukcie. Na základe dostupných informácií bolo potrebné oveľa skôr zhodnotiť reálne finančné možnosti a podľa nich prijať rozhodnutia,“ zhrnul primátor.
 
Ďalšou zreálnenou informáciou od projektantov bolo uvedenie faktu, že obdobné športové výstavby si vyžadujú rozpočet, ktorý sa vo finále vyšplhá do výšky približne jednoročného rozpočtu mesta Sereď.
 
Nové zadanie: Nie novostavba, ale prestavba, namiesto prvej – druhá liga
Preto sa po zreálnení, v decembri 2022, začalo pracovať na novom projekte. „So súhlasom dozornej rady SMS pracujeme spoločne s firmou Stavokov Projekt z Trenčína, na variante prestavby existujúcej tribúny. Spolu s jej dispozičnými úpravami bude rozšírená smerom k hracej ploche. Táto tribúna bude spĺňať podmienky pre druhú ligu,“ vysvetlil primátor a doplnil aj dobrú správu o tom, že v skutočnosti stále existujú iné externé zdroje, z ktorých by sa rekonštrukcia seredského štadióna dala vykryť. „Živé varianty, s ktorými rátame a pracujeme sú dva: z Fondu na podporu športovej infraštruktúry a druhá opäť z Úradu vlády. Obdive majú svoje silné aj slabé stránky pre mesto a pre futbalový komfort, avšak o tieto zdroje zabojujeme,“ vysvetlil primátor. 
 
Dodal, že určité financie z rozpočtu mesta sa dajú preinvestovať aj v rámci udržiavacích prác . „Avšak chcem mať potvrdené, že v prípade udelenia dotácie by nám takto investované peniaze boli započítané do požadovaného spolufinancovania,“ dodal primátor.
 
Na stretnutí boli prítomní aj projektanti STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Ing. Jaroslav Repa PhD., konateľ spoločnosti, ktorý sa osobne venuje časti statika štadióna a zároveň a Ing. Pavol Trunek za samotné stavebné riešenie. Spoločnosť, ktorú zastupujú má pritom na svojom konte viacero úspešných celoslovenských projektov, napríklad projekt Národného futbalového štadióna v Bratislave, City Arénu v Trnave, či futbalový stánok v Trenčíne. „V projektovaní podľa pôvodného zadania na prvoligový štadión vyplynulo veľa komplikácií. Hygiena sa zapodievala podnetmi ohľadne svetlotechnického smogu na okolitú zástavbu, napĺňali sme parametre podľa Slovenského futbalového zväzu, čo je komplexná problematika a má mnohé súvislosti. Dnes však projektujeme podľa nového zadania pre štadión napĺňajúci podmienky pre druhú ligu s možnosťou jeho premeny  v budúcnosti na prvoligový stánok. Ak raz Sereď získa sponzora na takúto investíciu, tak s takýmto projektom budete vedieť v budúcnosti pracovať. Je dôležité myslieť strategicky do budúcna,“ vysvetlil projektant Repa.
 
Ako vyzerá projekt druholigového stánku?
Opäť sa bude jednať o etapovú výstavbu. V tej prvej tribúna uhostí 380 divákov, vo finále až 1000.  Bude mať nové predsadené priestory pred súčasnou tribúnou (nebudú bariérou vo výhľade) namiesto súčasných oceľových stĺpov brániacich vo výhľade, bude konštrukcia strechy zavesená na nové tiahlá (podobná architektúra ako štadión v Trenčíne) a rozšírenú tribúnu vľavo aj vpravo k súčasnej tribúne.  „S čiastkovými prácami formou udržiavacích prác vieme začať hneď, ako dostaneme vyrozumenie či sa preinvestované financie budú zarátavať do spolufinancovania. Následne, musíme počkať na vydanie  stavebného povolenia, ktoré je v ideálnom prípade možné v septembri 2023. Začiatok reálnej prestavby bude však závisieť do získania externých zdrojov. V tom lepšom prípade, pokiaľ by sa podarilo  opätovne získať dotáciu z Úradu vlády, by to mohlo byť po ukončení nového verejného obstarávania rozbehnuté do jedného roka. V prípade neúspechu sa budeme uchádzať o dotáciu z Fondu na podporu športovej infraštruktúry, avšak žiadosť bude môcť byť podaná až v novom termíne predkladania žiadostí na rok 2024. Spustenie komplexnej prestavby tribúny by teda bolo aj v prípade získania grantu posunuté zhruba do polovice roka 2024,“ vysvetlil Ondrej Kurbel.
 
Dokumentáciu môže stáť až osem percent z ceny stavby
Na projektové dokumentácie prvoligového štadióna boli doteraz vynaložené prostriedky v prvom variante na dokumentáciu od spoločnosti Ona studio s.r.o. cez 30-tisíc eur z rozpočtu mesta, následne spolu takmer 100-tisíc eur, ktoré boli použité z dotácie, na novú dokumentáciu od spoločnosti STAVOKOV spol. s.r.o. „Dnes nevieme, či nám budú akceptované tieto výdavky na  projektovú dokumentáciu. Aj keď mám za to, že pri realizácii podľa projektu na druholigový štadión je možnosť využiť pôvodnú dokumentáciu do budúcna, hrozí že tieto prostriedky budeme musieť ministerstvu vrátiť,“ spresnil Kurbel. Reálne sa podľa nej projektovali aj rôzne výkresy využiteľné pre druholigový projekt, napríklad parkovisko, elektrina, zeleň a podobne. Na novú dokumentáciu na druholigový štadión sa minulo 40-tisíc, opäť z poskytnutej dotácie. Projektanti upozornili, že je bežným faktom, že cena za projektovanie takýchto diel sa približne rovná ôsmim percentám z ceny samotnej stavby.
 
Čo zaujímalo obyvateľov mesta a fanúšikov futbalu?
Napríklad reálnosť požiadaviek zo strany SFZ na náš štadión. Náklady na projektové dokumentácie doteraz, vyriešenie dopravy v okolí vynoveného štadióna, zázemie pre potreby mládežníckych družstiev, či výsadba zelene. Na lepšie nastavenie manažmentu celého projektu do budúcnosti bola požiadavka priamo na primátora mesta. Najviac sa však priatelia futbalu zaujímali, kedy budú môcť opäť fandiť svojmu tímu na obnovenom domácom štadióne. 
 
foto: MsÚ Sereď
Vizualizácie: Stavokov Projekt s.r.o.
Vizualizácie: druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Vizualizácie: druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Vizualizácie: druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Vizualizácie: druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Druholigový štadión v Seredi, zdroj: stavokov projekt s.r.o.Tématické stretnutie s primátorom prinieslo nové informácie: dva milióny z dotácie sú zmarené, možnosti financovania však stále súTématické stretnutie s primátorom prinieslo nové informácie: dva milióny z dotácie sú zmarené, možnosti financovania však stále sú