Slávnostné oceňovanie učiteľov v Seredi

Slávnostné oceňovanie učiteľov v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 29. marca 2023 konalo v obradnej sieni na Mestskom úrade v Seredi slávnostné oceňovanie pedagógov. Podujatie sa každoročne koná pod záštitou školskej, športovej a bytovej komisie. Ocenení boli pedagógovia z materských, základných a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Sereď ako aj učitelia voľno časových aktivít a učitelia za mimoriadny a celoživotný prínos v oblasti školstva. Ocenenie im bolo udelené na základe rôznych aspektov, ako je kvalita výučby, vedenie triedy, komunikačné zručnosti, profesionalita, angažovanosť, vzťah k žiakom či etika. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila viceprimátorka Mária Fačkovcová, vedúca oddelenia ŠKRaŠ Silvia Kováčová, predsedkyňa ŠŠaB komisie Slávka Kramárová ako aj  zástupcovia poslaneckého zboru a mestského úradu.
 
Učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti žiakov a študentov. Vďaka ich práci sa rozvíjajú talenty a schopnosti jednotlivcov. Oceňovanie učiteľov je dôležitou udalosťou pre mnohé mestá či obce a organizuje sa na počesť významného prínosu pedagógov v oblasti vzdelávania. Ide o formu poďakovania za ich prácu, mimoriadne zásluhy ako aj vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Udeľovanie ocenenia zároveň motivuje ďalších učiteľov, aby zlepšovali svoj výkon a usilovali sa o dokonalosť vo svojej profesii.
 
Na slávnostnom akte oceňovania patrilo úvodné slovo viceprimátorke M.Fačkovcovej, ktorá mimo iného učiteľom povedala: "Dovoľte mi v mene svojom ako aj v mene poslancov MsZ a členov ŠŠaB komisie poďakovať Vám za Vašu prácu. Veď Vašou zásluhou fungujú naše školy v meste už dlhé roky. Oceňujeme Váš profesionálny a ľudský prístup k žiakom, k práci, k prezentácii školy i nášho mesta."  Slova sa ujala aj predsedkyňa ŠŠaB komisie S. Kramárová. V príhovore zaželala všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení príjemné pracovné prostredie, vnímavé a spokojné deti ako aj ústretových rodičov. Ocenených bolo celkom dvadsať pedagógov a zamestnancov školstva v ôsmych kategóriách. Za svoju prácu si prevzali ďakovné listy a finančný dar z rozpočtu mesta vo výške 50 eur.
 
V kategórii PEDAGÓG I. STUPŇA boli ocenení:
• Mgr. Ľubica Holičková – ZŠ Jana Amosa Komenského
• Mgr. Mariana Jomová – Špeciálna ZŠ
• Mgr. Renáta Vranovičová - ZŠ Juraja Fándlyho
 
V kategórii PEDAGÓG II. STUPŇA boli ocenení:
• PaedDr. Daria Braunová - ZŠ Jana Amosa Komenského
• Mgr. Andrea Kabrhelová - ZŠ Juraja Fándlyho
 
V kategórii ODBORNÝ ZAMESTNANEC boli ocenení:
• Mgr. Marcela Báťová - ZŠ Jana Amosa Komenského
 
V kategórii PEDAGÓG VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT boli ocenení:
• Andrea Gamanová - ZŠ Jana Amosa Komenského
• Mgr. Mário Chudík - ZŠ Juraja Fándlyho
• Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa
 
V kategórii PEDAGÓG STREDNEJ ŠKOLY boli ocenení:
• Mgr. Alžbeta Tabačková – Gymnázium Vojtecha Mihálika
• Ing. Sylvia Sečenová – Obchodná akadémia Sereď
 
V kategórii VEDÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC boli ocenení:
• PaedDr. Paulína Krivosudská – ZŠ Jana Amosa Komenského
• Mgr. Alena Forgáčová – CZŠ sv. Cyrila a Metoda
• Mgr. Jana Šípová - ZŠ Juraja Fándlyho
 
V kategórii OCENENIE ZA MIMORIADNY PRÍNOS A CELOŽIVOTNÚ ANGAŽOVANOSŤ boli ocenení:
• RNDr. Iveta Černá – Gymnázium Vojtecha Mihálika
• Zuzana Dobišová – MŠ D. Štúra
• Anna Koštrnová – MŠ Komenského
• Mgr. Erika Sabová - ZŠ Jana Amosa Komenského
 
V kategórii PEDAGÓG, KTORÝ MA NAJVIAC INŠPIROVAL K ROZVOJU boli ocenení:
• Ing. Peter Kostolányi – ZŠ Jana Amosa Komenského
• Mgr. Iveta Labajová – ZŠ Juraja Fándlyho
 
Bližší popis si môžete prečítať kliknutím na odkaz : ocenení učitelia
Slávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v SerediSlávnostné oceňovanie učiteľov v Seredi