O zelených odpadoch, hnedých nádobách, čiernych vreciach, zviazaných konároch, poplatkoch za smeti a o kompostovaní. Prečítajte si súvislosti v téme zberu biologických odpadov v našom meste

O zelených odpadoch, hnedých nádobách, čiernych vreciach, zviazaných konároch, poplatkoch za smeti a o kompostovaní. Prečítajte si súvislosti v téme zberu biologických odpadov v našom meste

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V období od polovice marca do polovice novembra zabezpečuje mesto Sereď zber zelených odpadov od rodinných domov svojich obyvateľov. Aby logistika fungovala čo najspoľahlivejšie, je dôležitá aj spolupráca občanov. Preto radnica žiada, aby ľudia vykladali iba zviazané konáre a veľké kusy pripravili na maximálne jeden a pol - metrové.
 
Rešpektovanie harmonogramu
Bežne sa stáva, že v deň zberu zelených odpadov sú pred rodinnými domami v Seredi vyložené napríklad celé vypílené stromy, veľké kusy zo stromov, alebo nezviazané kopy zelených odpadov. Prácou zamestnancov údržby mesta je odpady prevziať, avšak na mieste sa častokrát zdržiavajú neprimerane dlho. Nakladanie nadmerne veľkých kusov konárov, haluzoviny, či potreba ich skrátenia, aby sa vôbec zmestili na auto, spôsobuje zdržiavanie. Práca, ktorá by mala byť vykonaná podľa harmonogramu za jeden deň sa takto naťahuje na viac dní.  
Potrebné je teda pripraviť najviac jeden a pol metrové kusy konárov, v prípade orezaných kríkov a menšej haluzoviny je potrebné tieto zviazať do kôpok a až takto pripravené vyložiť pred rodinný dom.
 
Servis pre rodinné domy
V Seredi funguje zber bioodpadov od rodinných domov viacerými spôsobmi.
 
1. Do hnedej 120-litrovej nádoby môžu obyvatelia odovzdávať odpady ako lístie, šupy z ovocia a zeleniny, trávu. Zber je od polovice marca do polovice novembra každý druhý týždeň. Upozorňujeme na neukladanie iných druhov odpadov do hnedých nádob! Nájdený bol stavebný materiál, drevo, plasty, komunál. Znečistenie spôsobuje mestu ďalšie náklady, ktoré sa premietnu do poplatku za smeti.
 
2. Na rovnaký druh zelených odpadov, ktoré sa prípadne obyvateľom nevošli do hnedej nádoby, sú určené čierne vrecia. Tieto sú nadštandardnou službou mesta Sereď, ktorá v iných samosprávach funguje len výnimočne. Zber vriec z pred rodinných domov je od polovice marca do polovice novembra každý týždeň.
 
3. Konáre a haluzovina primerane skrátené (maximálne 1,5 metra) a prakticky zviazané, vyložené pred rodinný dom. Zber je od polovice marca do polovice novembra každý týždeň.
 
4. Od začiatku tohto roka môžu obyvatelia z rodinných domov separovať aj kuchynské odpady do hnedých 10-litrových vedierok. Zber je každý štvrtok.
 
5. Prebytočné zelené odpady majú obyvatelia možnosť odovzdávať bezplatne aj na Zbernom dvore mesta. Otvorený je utorok až sobota, viac informácií:  https://www.sered.sk/s210_zberny-dvor-mesta-sered
 
6. Ideálnym spôsobom, ako sa ekologicky zbavovať vlastných zelených odpadov zo svojich záhrad je spracovanie kompostovaním. Mesto Sereď za týmto účelom ponúka možnosť získať kompostér výmenou za hnedú nádobu. Kompostéry sú vám k dispozícii na Zbernom dvore. Živiny, ktoré získate správnym recyklovaním svojich zelených odpadov následne ocenia vaše záhony.
 
Harmonogram zberu bioodpadov od rodinných domov na prvý polrok 2023 nájdete tu.
 
Čierne skládky v prírode sú ďalšie výdavky občanom
Mesto Sereď opakovane žiada občanov o nevysýpanie akýchkoľvek odpadov, ani zelených, na neoznačené a neudržiavané skládky v prírode. Mesto ich po zistení likviduje na vlastné náklady, ktoré sa v konečnom dôsledku prenášajú do poplatkov za smeti občanom.
Zároveň mesto žiada občanov, aby spolupracovali pri udržiavaní už vyčistených plôch. Prípadné nelegálne vývozy zelených odpadov zo záhrad, či akékoľvek iné znečisťovanie odpadmi, hláste Mestskej polícii Sereď na číslo 159, ktorá bude okamžite na mieste priestupky riešiť.
 
Vzájomné pochopenie prinieslo efektívnu logistiku
Na dobrom fungovaní služieb zo strany mesta nesie značný podiel roboty aj pochopenie a spolupráca jeho obyvateľov. Ak rešpektujeme nastavené pravidlá, rozumieme dôležitosti svojho konania a vnímame vlastnú zodpovednosť na komplexnom výsledku, tak sa dajú dosiahnuť výborné výsledky. Dobrým príkladom z nášho mesta je nedávna logistika pri zbere vianočných stromčekov zo sídlisk. Takmer všetky stromčeky boli v ohlásenom termíne správne pripravené na zberných miestach, a tak sa oddeleniu údržby mesta podarilo zabezpečiť včasný zvoz a vianočné stromčeky sa nikde smutne nepovaľovali. Mesto týmto ďakuje svojim obyvateľom za každú dobrú spoluprácu.
O zelených odpadoch, hnedých nádobách, čiernych vreciach, zviazaných konároch, poplatkoch za smeti a o kompostovaní. Prečítajte si súvislosti v téme zberu biologických odpadov v našom meste