Primátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na šport

Primátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na šport

Mestský úrad     Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta    
Bohužiaľ, táto téma naše mesto zatiaľ viac rozdeľuje ako spája. Aj preto sa pokúsim objasniť niektoré súvislosti a to, čo vnímam ako nevysvetlené.
 
Problematiku futbalu by som rozdelil na dve časti:
Prvou je rekonštrukcia štadióna – premárnená dvojmiliónová dotácia, dôsledkom čoho je budova a areál štadióna v stave na zaplakanie, aj vypadnutie z Fortuna ligy.
Druhou je samotná futbalová akadémia – 12 mládežníckych kategórií, zázemie celej futbalovej akadémie s platenými trénermi, ako i A mužstvo ktoré hrá 3. ligu.
 
K prvej téme budeme diskutovať verejne vo štvrtok 30. marca o 17.00 hod., vo Veľkej zasadačke MsÚ, na v poradí druhom Tematickom stretnutí, na ktoré Vás srdečne pozývam.
 
Ako je to s dotáciami pre futbalovú akadémiu?
Futbalová akadémia v Seredi má od vypadnutia A mužstva z Fortuna ligy finančné problémy a je viac odkázaná na financie z mesta. Je úplne pochopiteľné, že futbalový klub sa snaží zaplátať diery vo svojom rozpočte.
Mesto Sereď dlhodobo podporuje fungovanie športových klubov či združení na území mesta dvomi spôsobmi:
1. čiastočným hradením nákladov na údržbu a prevádzku športovísk niektorým klubom a
2. prideľovaním dotácie z rozpočtu mesta cez každoročne vyhlasované výzvy.
 
Prerozdelenie vyčlenených financií z rozpočtu mesta navrhuje v tomto prípade Školská, športová a bytová komisia. Dotácie sú delené medzi približne 20 rôznych klubov, či združení mesta a k poslanci môžu prideliť aj určité financie samostatne pre nimi zvolené O.Z. alebo klub.
 
V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta na podporu telovýchovy a športu vyčlenených 190 000 eur.
V roku 2019 to bolo opäť 190 000 eur a následne na druhý polrok bola dodatočne schválená suma 20 000 eur, rozdelených bolo teda 214 100 eur.
V roku 2020 sa pôvodne rozdeľovala suma 200 000 eur, neskôr kvôli finančnej neistote spôsobenej covidom, sa suma znížila na 150 000 eur a ku konca roka sa opäť navýšila na pôvodných 200 000 eur.
V roku 2021 komisia rozdeľovala sumu 230 000 eur.
V roku 2022 opäť 230 000 eur. V tom roku ŠKF Sereď z dôvodu nevyhovujúceho štadióna vypadla z 1. ligy, čím zároveň prišla aj o časť svojich finančných zdrojov z Fortuna ligy. Vedenie ŠKF v tejto súvislosti požiadalo Mesto Sereď o schválenie mimoriadnej dotácie vo výške 97 000 eur, aby udržali mládežnícke kategórie a zároveň aby mohli zabezpečiť štart A mužstva v 3. lige. Aby mesto futbal podporilo, požadovaných 97 000 eur pre futbal vo svojom rozpočte nielen našlo, ale aj schválilo zmenu svojho všeobecne záväzného nariadenia, aby dotácia mohla byť poskytnutá v súlade s pravidlami. Osobne som vtedy navrhoval navýšiť dotáciu na 120 000 tak, aby mohli byť podporené aj iné športové kluby, čo však neprešlo.
 
V roku 2023 sa nám ako Mestu podarilo, napriek obrovskej finančnej neistote v závere minulého roka a neúmerne zvýšeným výdavkom v rôznych oblastiach, udržať poskytovanú dotáciu vo výške 230 000 eur. Aby sa však v čase, kedy nebolo jasné, ako zostavovať rozpočet nezopakoval scenár z roku 2020, mesto rozdelilo dotácie na prvý polrok vo výške 130 000 a na druhý polrok je v rozpočte plánovaných ďalších 100 000 eur.
 
Zo žiadanej sumy o dotáciu bolo ŠKF, vzhľadom na celkový balík rozdeľovaných financií, bola komisiou a následne mestským zastupiteľstvom schválená len časť. Rovnako, ako mali len čiastočne pokryté svoje požiadavky aj iné športové kluby. Chápem však aj rozdiel v tom, že niektoré kluby majú profesionálnych trénerov, prípadne hráčov a iné nie.
Každý klub, a to nie len v našom meste, sa pasuje nielen s finančnými problémami, ale aj s neistotou pri zostavovaní rozpočtov. Balík financií je však len jeden a komisia ho musí rozdeliť medzi žiadateľov čo najspravodlivejšie.
 
Ako situáciu riešime?
O finančných problémoch ŠKF a futbalovej akadémie ma, rovnako ako poslancov, informoval na pracovnom stretnutí dňa 16. februára 2023 aj Miroslav Greguška, športový riaditeľ mládeže ŠKF Sereď. Pre pokračovanie mužstva v 3. lige a zachovanie mládežníckych kategórií v meste požiadal navýšiť dotáciu na prvý polrok o sumu 72 561 eur. Na tomto stretnutí viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas s výškou požadovanej dotácie. Následne som s predstaviteľmi ŠKF absolvoval ešte 3 pracovné stretnutia.
Dobrou správou je, že spolu s prednostkou MsÚ sme v rozpočte našli zdroje, odkiaľ by mohla byť financovaná dotácia na spomínanú žiadosť športového riaditeľa ŠKF Sereď. Je však na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či bude s takouto dotáciou súhlasiť. Aj o tomto probléme budem spolu s poslancami a predstaviteľmi ŠKF diskutovať na najbližšej pracovnej porade, ktorú som zvolal.
 
Poplatky rodičov.
Medzičasom akadémia navýšila poplatky pre rodičov a nastala optimalizácia niektorých kategórií mládežníckeho futbalu, o čom som bol ako primátor informovaný.
Od prezidenta ŠKF mám jasne potvrdené, že odhlásením dvoch kategórií zo súťaží neprišlo k tomu, že by niektoré deti nemohli ďalej trénovať, len boli presunuté do iných kategórií.
Rád by som uviedol na pravú mieru, že o výške poplatkov pre rodičov nerozhoduje mesto, nerozhoduje o nich ani športový riaditeľ, ale Dozorná rada ŠKF Sereď. Rozumiem, že navýšením poplatkov sa môže pre niektoré rodiny stať futbalová akadémia náročnou, avšak mesto sa aj naďalej snaží v rámci svojich možností futbal v meste podporovať.
 
Je v mojom záujme, aby deti v Seredi aj naďalej športovali. Nie je v mojej kompetencií vrátiť poplatky na pôvodnú výšku, ale je v mojom záujme, aby futbal a rovnako aj iné športy, prioritne mládežnícke kategórie v Seredi mali svoje stabilné a podporované zázemie.
 
Do budúcna verím, že sa nám podarí nastaviť lepší model poskytovania dotácií tak, aby jednotlivé kluby mali väčšiu finančnú istotu. Zároveň, aby si v dostatočnom predstihu vedeli nastaviť svoje rozpočty na sezónu, ktoré budú zodpovedať reálnym možnostiam dotácií od Mesta Sereď. Spolu s poslancami a predstaviteľmi klubov budeme hľadať riešenia, ktoré podobným situáciám predídu.
Primátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na športPrimátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na športPrimátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na šport