ZŠ J.Fándlyho ponúka kvalitné vzdelávanie. Škola otvorila brány pre verejnosť

ZŠ J.Fándlyho ponúka kvalitné vzdelávanie. Škola otvorila brány pre verejnosť

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa na území mesta Sereď bude konať 28. a 29. apríla 2023. Rodičia detí sa sami môžu rozhodnúť, na ktorú školu dieťa zapíšu. Príležitosť lepšie spoznať priestory, fungovanie alebo pedagogický personál jednotlivých škôl majú rodičia prostredníctvom DŇA OTVORENÝCH DVERÍ.  Na Základnej škole Juraja Fándlyho sa DOD konal v sobotu 18. marca 2023.
 
Škola si na stretnutie s budúcimi prváčikmi pripravila rôzne sprievodné akcie. Okrem prehliadky tried, odborných učební, telocviční či jedálne si deti mohli niečo vyrobiť, zasúťažiť, občerstviť sa ale aj zoznámiť s učiteľmi. Riaditeľka školy Renáta Šidlíková návštevníkov osobne vítala a ochotne s ďalšími zamestnancami odpovedala na otázky.
 
Základná škola Juraja Fándlyho patrí medzi najväčšie základné školy v okrese Galanta. Slávnostne bola otvorená 2. marca 1984. Škola ponúka výchovu a vzdelávanie pre žiakov od prvého až po deviaty ročník. V súčasnosti školu navštevuje 690 žiakov a vyučovací proces prebieha v 28 triedach. Tie sa čoskoro rozšíria o dve triedy, ktoré pôvodne slúžili ako školské byty. Mesto plánuje znížiť aj energetickú náročnosť  budovy inštaláciou fotovoltaických panelov a to financovaním za pomoci využitia vonkajších zdrojov.
 
Priestory školy sú vybavené modernými technológiami a zariadeniami, ktoré pomáhajú žiakom v rôznych oblastiach vzdelávania. Kvalifikovaný a skúsený pedagogický kolektív sa snaží podporovať všestranný rozvoj žiakov. Tí majú možnosť zúčastňovať sa množstva aktivít a projektov, ktoré im umožňujú rozvíjať svoje záujmy a schopnosti. Škola sa snaží podporovať osobnostný rozvoj svojich žiakov, aby sa stali sebavedomými a zodpovednými občanmi.
 
Vyučovací proces sa vyznačuje multikultúrnym a inkluzívnym prístupom k vzdelávaniu, kde sa každému žiakovi venuje rovnaká pozornosť a podpora. Škola spolupracuje s rodičmi, miestnou samosprávou, firmami a organizáciami, čo umožňuje žiakom získavať nové skúsenosti a poznatky. Žiaci tu majú možnosť rozvíjať svoj talent, jazykové schopnosti , pracovné zručnosti, umelecké a športové nadanie v krúžkovej činnosti a v centre voľného času (CVČ). Na škole pracuje 25 krúžkov a 7 oddelení CVČ. Poznávací obzor vedomostí si žiaci rozširujú formou besied, výchovných koncertov, výletov, škôl v prírode, lyžiarskeho výcviku a súťaží v rámci jednotlivých predmetov. Pedagógovia sa zúčastňujú mnohých vzdelávacích aktivít. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti sa snažia aktívne zúžitkovať vo výchovno – vzdelávacom procese a odovzdať ich mladšej generácii. Od školského roku 2015/2016 sa škola stala tzv. bezpapierovou.
 
 Elektronické prihlasovanie do 1. ročníkov bude spustené 1.4.2023.
Deň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. FándlyhoDeň otvorených dverí na ZŠ J. Fándlyho