Snaha primátora

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Ondejovi  Kurbelovi skutočne nemožno uprieť veľkú snahu a úprimný záujem informovať Seredčanov o dlho očakávanej výstavbe mostu nad železnicou.  Občania sa mu za jeho úsilie odmenili vo veľkej zasadačke mestského úradu 15. 3. 2023  skromnou účasťou zhruba tridsiatich duší. Do tohto počtu som nezarátal šiestich poslancov a dvoch, či troch ľudí s kamerami, ktorí na stretnutie prišli zrejme z pracovných dôvodov.
 
Problém  mostu nad  železnicou   s obmedzenou premávkou má práve  štyri roky. Obyvatelia Serede sa správu o jeho zlom  stave  mohli dozvedieť  najprv z informatívnej správy primátora Martina Tomčányiho prednesenú na rokovaní zastupiteľstva 7. 2. 2019. Správa bola  následne zverejnená v marcových Seredských novinkách v roku 2019. Z nej citujem: „ Po rokovaniach s riaditeľom Slovenskej správy ciest v minulom roku zabezpečila Slovenská správa ciest merania a odborný posudok stavu mosta nad železnicou. Za účasti vedenia SSC, ODI Galanta, Krajského DI Trnava , Obvodného úradu Galanta, Správy ciest Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo dňa 6.2. 2019 stretnutie na MsÚ v Seredi. Most nad železničnou je v havarijnom stave a  je potrebné urgentné riešenie tohto stavu. V  najbližšom období bude obmedzená nákladná doprava, bude pripravený projekt - generálna rekonštrukcia mostu. Požiadavkou mesta je rozšírenie mostu o samostatné  oddelené pruhy pre peších a cyklistov s tým, že mesto bude musieť na takéto riešenie prispieť.“
 
Päť dní  po tomto zastupiteľstve sa  13.2.2019 uskutočnilo  na MsÚ v Seredi stretnutie  všetkých dotknutých štátnych orgánov, ktoré prijali rozhodnutia na obmedzenie premávky po poškodenom  železničnom  moste.  Prezenčná listina prítomných a obsah zápisnice sú v prílohe.
 
Technický stav mosta popisuje ďalší dokument v prílohe  s názvom  Diagnostika 62-013, Záverečná správa. V tých istých marcových Seredských novinkách  z roku 2019 som o krátkej histórii zhoršujúceho sa technického stavu mosta informoval občanov Serede článkom s názvom Most ponad železnicu v Seredi je v horšom stave ako sme predpokladali.  Aj ten je prílohou tohto  článku.
 
Od februára 2019 bývalý primátor pravidelne komunikoval  s vedúcimi pracovníkmi Slovenskej správy ciest a o aktuálnej situácii  s prípravou stavby nového mostu priebežne informoval poslancov.
Jeho správy  však  prinášali iba informácie o príčinách, ktoré termín stavby mostu ponad železnicu v Seredi iba odsúvajú. Takto je to aj dnes.
Presne v takomto stave prešiel v novembri  minulého roku  tento problém aj na nového primátora Ondreja Kurbela.
On sám ho na začiatku stretnutia v stredu 15. 3. 2023 popísal  slovami: „Most ponad železnicu je v majetku Slovenskej správy ciest, ktorá je zároveň investorom tejto prestavby. Ako všetci dobre viete bol komunikovaný zhoršený technický stav tohto mosta a je plánovaná odstávka a prestavba. Nebude sa jednať o rekonštrukciu  ale o prestavbu tohto mosta, ktorý bude mať iný rozmer, inú výšku, bude rozšírený o chodníky  spolu s cyklotrasou tak , aby bola vlastne zakomponovaná alebo naviazaná na plánovanú cyklotrasu. Termíny, ktoré sme dostali začiatkom tohto roka, tak spracovanie dočasných záberov malo byť spravené do marca 23, po konzultácii s pánom Semešom zo Slovenskej správy ciest  povedal, že toto by malo byť ukončené. Zabezpečenie  určenia dočasného  dopravného značenia, trvalého dopravného značenia malo byť v januári 23 zatiaľ nie je úplne ukončené, povedal, že finišujú s týmto, zabezpečenie vydania stavebného povolenia , zatiaľ nemáme ešte vydané stavebné povolenie na túto stavbu , alebo teda nemá vydané Slovenská správa ciest.“
 
Toľko slová primátora a aký je skutočný stav.
 
Pozvaný investor sa stretnutia nezúčastnil ale poslal svoje stanovisko. Ak z prečítaného stanoviska Martina  Guziho  z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest vyplýva, že projekt dopravného značenia a povolenie pre uzavretie mosta pre všetky motorové vozidlá ešte len pripravujú ,  nemajú všetky potrené povolenia, ani stavebné povolenie, ani finančné krytie, a termín vyhlásenia verejného obstarávania na  zhotoviteľa stavebných prác ešte  v tomto roku iba predpokladajú, tak  sľúbovaný začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku  2024  nie je reálny!
 
Mali by sme si byť vedomí , že očakávame riešenia, ktoré nie sú v právomoci  primátora . Posudzujme ich preto triezvo a reálne. Ak výstavba nového mostu nad železnicou v Seredi  v roku 2024 nezačne, určite to nebude zlyhanie primátora, ale správcu tohto objektu.
 
Prílohy: