Blíži sa zápis do prvých ročníkov základných škôl. Deň otvorených dverí Vám uľahčí rozhodnutie, ktorá škola je pre Vaše dieťa najlepšia

Blíži sa zápis do prvých ročníkov základných škôl. Deň otvorených dverí Vám uľahčí rozhodnutie, ktorá škola je pre Vaše dieťa najlepšia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Zápis do prvých ročníkov základných škôl je veľkou udalosťou nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Pre deti to zvyčajne znamená prvý krok do sveta školy, čo môže byť pre nielen veľmi vzrušujúce, ale zároveň i stresujúce. Aj pre rodičov môže byť toto obdobie emocionálne náročné, pretože často prežívajú obavy z toho, ako sa ich dieťa zvládne prispôsobiť novému prostrediu a nárokom školy. Mnohí rodičia sa tiež obávajú, či zvolili pre svoje dieťa správnu školu, ktorá im dokáže poskytnúť dostatočnú podporu počas celého školského obdobia.
 
Pre rodičov a budúcich žiakov, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s jednotlivými školami sa na území mesta každoročne konajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ. V tento deň sú zvyčajne zabezpečené prehliadky školských priestorov, stretnutia s  pedagogickými pracovníkmi, ale aj rôzne ukážky a prezentácie záujmových krúžkov a aktivít, ktoré sú na danej škole dostupné. Rodičia prostredníctvom DOD zistia ako jednotlivé školy fungujú či aké sú jej priority a ciele. Je tiež možnosťou získať informácie o podmienkach pre vzdelávanie a o spôsoboch, ako sa dieťa môže na škole rozvíjať.  Elektronické prihlasovanie do 1. ročníkov bude spustené 1.4.2023, samotný zápis bude prebiehať 28. a 29. apríla 2023. Všetky informácie nájdete aj na webových stránkach škôl.
 
Tri základné školy v SEREDI organizujú DOD v troch rôznych termínoch.
 
Základná škola Juraja Fándlyho
 
Deň otvorených dverí sa na škole koná 18. 3. 2023 od 9:00 do 12:00 hod.
 
Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, ekologickú výchovu a rozvíjanie pohybových aktivít žiakov. Má veľmi dobré materiálové, priestorové a technické vybavenie, ktoré slúži žiakom i učiteľom pri zabezpečovaní vzdelávania. Tvoria ho: jazykové, počítačové a odborné učebne, multisenzorická miestnosť, čitáreň, telocvične, plaváreň, posilňovňa, fitpark a multifunkčné ihrisko.  Žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent, jazykové schopnosti , pracovné zručnosti, umelecké a športové nadanie v krúžkovej činnosti a v centre voľného času. Viac na: https://zsjfandlyhosered.edupage.org
 
Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda
 
Deň otvorených dverí sa na škole koná  21. 3. 2023 od 08:00 do 16:00 hod.
 
Škola ako jediná ponúka bilingválny program na I. a II. stupni s viacročnými skúsenosťami. Na 7 hodinách týždenne „bilingválni“ žiaci komunikujú v ANJ. Žiakov vzdeláva skúsený tím pedagógov, školského logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga. Škola učí inovatívne a vychováva k trvalým hodnotám, otvorenej komunikácii, dôvere a k vzájomnej úcte. Učí žiakov kriticky myslieť a rozumieť mediálnym obsahom. Cirkevná škola sa podieľa na vytváraní novej spoločnosti, ktorá sa neriadi len internetom, technickými zručnosťami, ale ktorá je predovšetkým ľudská, má srdce, aby mohla vnímať potreby iných. Tiež sa snaží prehlbovať u žiakov cit pre spravodlivosť, tolerantnosť, porozumenie, zodpovednosť a vzájomnú úctu. Pedagogika v katolíckej škole je pedagogikou, ktorá neukladá, čo má dieťa vedieť, ale čo môže poznať. Viac na: https://czssered.edupage.org/
 
Základná škola J.A.Komenského
 
Deň otvorených dverí sa na škole koná 21. 4. 2023 od 14:00 hodiny.
 
Škola vytvára podnetné prostredie nielen pre kontinuálne vzdelávanie žiakov, ale i pre ich zmysluplné využitie voľného času. Využíva vedomosti, skúsenosti a zručnosti učiteľov, odborníkov z rôznych inštitúcií . Škola stavia na spolupráci mesta, vedenia, zamestnancov, žiakov, rodičov, jednotlivých organizačných zložiek školy, partnerských škôl na národnej i medzinárodnej úrovni či rôznych inštitúcií.  Produkuje komplexne rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v spoločnosti. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v štyroch samostatne stojacich budovách. Súčasťou odborné učebne, telocvične, posilňovňa či knižnica. 6iaci môžu využívať školský klub detí, centrum voľného času, k školskému  areálu patrí multifunkčné ihrisko, atletická dráha, spevnené plochy určené na pohybové hry, trávnaté plochy, altánok  a workoutové  ihrisko. Viac na: https://zskomsered.edupage.org
 
Blíži sa zápis do prvých ročníkov základných škôl. Deň otvorených dverí Vám uľahčí rozhodnutie, ktorá škola je pre Vaše dieťa nejalepšia