Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“

Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi usporiadalo 10. marca 2023 slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev. Nadácia  vytvára spoluprácu s organizáciami, ktorých projekty prispievajú k ochrane zdravia, prispievajú ku skvalitneniu života znevýhodnených osôb,  podporujú vzdelávanie, dobrovoľníctvo a regionálny rozvoj.
 
Pozvanie na podujatie prijal primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, prednostka MsÚ Mariana Páleníková, predseda  KR ÚNSS  Nitra Jozef Zbranek, predseda ZO ÚNSS Galanta Marián Tóth, predsedkyňa ZO ŤZP Ružena Ladicsová, riaditeľka Galantskej knižnice Lívia Koleková a projektová manažérka Ústavu technológií a inovácií v Bratislave Dominika Vavrová. Prítomní boli aj zástupcovia miestnych základných škôl.
 
Realizátorom projektu bola spoločnosť SORTEC EUROPE, s.r.o. Bratislava, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania.  Cena za zhotovenie diela bola stanovená zmluvnými stranami v sume 17 944,80 €. Dom kultúry získalo na projekt dotáciu v sume 15 000 €, rozdiel 2 944,80 € dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu v roku 2023. Projekt vznikol po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne (počas rokov 2020 – 2022). Múzeum okrem spolupráce so seniorskými organizáciami nadviazalo spoluprácu so Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Galante, Klubom zdravotne postihnutých v Seredi  a Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých. „Máme skúsenosti so seniormi aj so znevýhodnenou skupinou návštevníkov. Vždy nám pri prehliadkach chýbalo niečo hmatateľné a práve z tohto vychádzala idea nášho projektu. Mestské múzeum v Seredi chceme predstavovať nielen ako statickú pamäťovú inštitúciu, ktorá uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo, ale aj ako inštitúciu, ktorá sa zároveň otvára publiku ďalšími spôsobmi a vytvára priestor pre spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi,“ povedala vedúca múzea Diková.
 
Sprístupnenie expozícií zdravotne znevýhodneným občanom v Mestskom múzeu tak bude do budúcna už aj  prostredníctvom moderných technológií. Haptický 3D model je prispôsobený pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov, kde si prostredníctvom hmatu nevidiaci a slabozrakí návštevníci dokážu lepšie vytvoriť predstavu o mieste, kde sa momentálne nachádzajú. 3D model je sprevádzaný hlasovým komentárom v slovenskom aj anglickom jazyku. Vodiaca línia od vstupu im zároveň poskytne lepšiu orientáciu v priestore múzea. Od založenia sa tu nachádza aj socha Juraja Fándlyho od sochára a reštaurátora Františka Šmigrovského. Ide o jednu z priestorových expozícií, ktorá je takisto zaradená medzi výstavné kúsky, ktoré budú môcť návštevníci vnímať i hmatom. Vďaka spolupráci s knižnicou v Galante má múzeum zapožičané aj publikácie písané braillovým písmom.
 
Počas otvorenia expozície sa prítomným prihovoril aj primátor mesta Ondrej Kurbel, ktorý povedal: „To že mám česť tu byť znamená, že vedúca múzea spolu so svojimi spolupracovníkmi, ktorí sú väčšinou dobrovoľníci, dokázali niečo veľké. Priniesli do nášho mesta hmatateľný dôkaz toho, že nám záleží aj na znevýhodnených skupinách, že nám záleží na ľuďoch, ktorí nemajú možnosť vlastnými očami pozorovať krásu okolo nás.“  Ďalej povedal, že nám záleží na tom, aby nevidiaci vnímali mesto nielen ako spleť ulíc, ktoré sú nebezpečné - plné áut a ľudí ale aby vnímali aj to, že sa tu nachádzajú historické skvosty a že môžeme byť hrdí nato, čo v našom meste máme.
 
 „Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s MsÚ - Oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu má v pláne osloviť základné a stredné školy, zároveň aj špeciálne školy a pedagogicko-metodické centrá v Trnavskom kraji. Zaujímavá forma vzdelávania pre deti a študentov týmto spôsobom má viesť k pochopeniu, ako vnímajú svet ľudia s hendikepom,“ dodala na záver vedúca múzea Diková.
 
 
Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“