Odpady prekryté umením: kontajnerové klietky vyzdobili žiaci z našich mestských škôl

Odpady prekryté umením: kontajnerové klietky vyzdobili žiaci z našich mestských škôl

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Pred niekoľkými týždňami dostali do užívania nové zamykateľné kontajnerové stojiská obyvatelia na Námestí slobody. Až v týchto dňoch boli klietky definitívne dokončené. Skrášlili ich deti, žiaci ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského a stojiská nesú aj dôležité posolstvo.
 
Spolupráca mesta, škôl a OZV
Už pri projektovaní uzamykateľných kontajnerových stojísk pre Sereď sa myslelo na to, ako skrášliť ich vzhľad. Zapracovaná bola myšlienka, že okrem funkcie ochrany pred znečisťovaním okolia budú klietky niesť aj vyššiu hodnotu. Tou je estetická a edukatívna. Zadanie znelo, „nech umenie a krása prekryjú odpady“. A tak sa aj stalo. Predné čelá klietok dostali pestrofarebný vzhľad vďaka mladým umelcom z mestských základných škôl. Grafika obsahuje aj návod, ako lepšie separovať odpady a nesie odkaz, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikol.
Do spolupráce na diele sa ochotne vložili obidve základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, za čo im týmto mesto ďakuje! Zároveň ďakuje aj spoločnosti Reclay Systems, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a ktorá v Seredi zabezpečuje fungovanie triedeného zberu za to, že grafické prevedenie na klietkach finančne zabezpečila.
 
Mesto vyhovelo podnetom obyvateľov
Mesto chcelo vytvorením uzamykateľných stojísk zabezpečiť vyššiu čistotu na sídliskách a na verejných priestranstvách a tiež vyššiu mieru separovania jednotlivých druhov odpadov.  Pôvodným plánom bolo pozvať obyvateľov k finančnej spolupráci. Nakoľko sa však žiaden bytový dom neprihlásil, mesto sa rozhodlo ísť do budovania len za mestské peniaze. Vybralo tie stojiská, kde vedelo realizáciou vyriešiť najviac znečisťované priestranstvá v meste. Kontajnerové stojiská sú na frekventovanej pešej trase, kde sa veľa okoloidúcich, aj vodičov áut, zbavovalo svojich odpadov do týchto nádob. Ich uzatvorením teda vyšlo mesto v ústrety dlhodobým požiadavkám obyvateľov z tejto lokality. 
 
Vo výhľade sú polozapustené kontajnerové stojiská
V najbližšom období však ďalšie uzamykateľné stojiská mesto neplánuje budovať. Bude sa však snažiť vytvoriť model pre optimálne priestorové rozloženie budúcich polozapustených kontajnerových státí v celom meste. Chce sa preto inšpirovať dobrou praxou miest, kde už takéto kontajnerové státia prevádzkujú. Pri takomto modeli by sa počet kontajnerových státí v Seredi znížil. Mesto musí pred tým preveriť priestorové a vlastnícke možnosti, aké má. V prípade realizácie polozapustených budú vzniknuté "ušetrené" plochy po súčasných stojiskách využité v prospech parkovacích miest, no ideálne v prospech mestskej zelene.   
 
Odpady prekrylo umenie: klietky vyzdobili žiaci z našich mestských škôlOdpady prekrylo umenie: klietky vyzdobili žiaci z našich mestských škôl