Na mestskú cyklostrasu bolo vydané stavebné povolenie. Na samotnú realizáciu si ale ešte počkáme

Na mestskú cyklostrasu bolo vydané stavebné povolenie. Na samotnú realizáciu si ale ešte počkáme

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Z hľadiska plošnej veľkosti mesta, hustoty osídlenia, konfigurácie územia i štruktúry existujúcej cestnej siete, má Sereď výrazný potenciál uplatnenia cyklistickej dopravy. Po niekoľkoročnom procese získalo mesto stavebné povolenie na výstavbu prvej etapy tohto projektu.
 
Začiatky
 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v roku 2019 vyhlásilo výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre mestské cyklotrasy. Projektový manažér mesta Branislav Bíro pripravil v tejto súvislosti pre Sereď projektovú žiadosť zameranú na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste. Uvedená žiadosť bola ministerstvom schválená a vo februári 2020 bola s ministerstvom podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na projekt. V priebehu mesiaca jún 2020 projektový manažér zabezpečil proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie. „V rámci verejného obstarávania bola vysúťažená spoločnosť Cykloprojekt s.r.o. s ktorou mesto uzavrelo zmluvu na dodanie projektovej dokumentácie. Celková suma za vypracovanie dokumentácie bola 29 700,00 eur s DPH,“ uviedol B.Bíro, ktorý počas realizácie projektovej dokumentácie zabezpečoval celý proces implementácie projektu, koordinoval stretnutia a zabezpečoval komunikáciu medzi ministerstvom, mestom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Erik Štefanek z OZ Mám rád cyklistiku si spomína na začiatky: „Pamätám si, ako som v tom čase prišiel na mesto s informáciou, že je vyhlásená výzva na projektové dokumentácie pre mestské cyklotrasy, či sa aj naše mesto nezapojí. Musím oceniť promptnosť a ochotu bývalého vedenia, oddelenia rozvoja mesta ako aj projektového manažéra, že do tohoto projektu aj napriek krátkosti času išli. O urýchlenie vydania stavebného povolenia sa učinil aj Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď, za čo mu ďakujem.“ Štefanek zároveň spomína Petra Saba, ktorý takisto stál pri zrode koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy, ktorá obsahuje aj túto cyklotrasu.
 
Trasovanie
 
Cyklotrasa podľa projektovej dokumentácie začína na križovatke ul. Dionýza Štúra – Vonkajší rad a končí za križovatkou Námestie Slobody – M.R.Štefánika – Šintavská – s rozšírením pripájacieho chodníka z jestvujúceho priechodu pre chodcov na nástupnú plochu do zámockého parku.
 
Technické parametre
 
Celková dĺžka cyklotrasy bude 1,083 48 km. Súčasťou stavby je aj vybudovanie osvetlenia priechodov pre cyklistov, prekládka existujúcich stĺpov VO, vybudovanie parkoviska pre bicykle pri autobusovej stanici a osadenie mobiliáru pre cyklistov pozdĺž celej trasy. Jestvujúce chodníky pre chodcov na ul. Dionýza Štúra sa preklasifikujú na jednosmernú cyklotrasu širokú l,5-2,0m a opraví sa ich obrusná vrstva. Paralelne s nimi budú vybudované nové chodníky pre chodcov široké 1,5m oddelené od cyklotrasy špeciálnym varovným pásom v šírke 0,4m.
Pred OD Progres bude priestorovo preorganizované jestvujúce parkovisko tak, aby sa dala medzi ním a cyklotrasou vybudovať jednosmerná cyklotrasa v šírke 2,0m, ktorá bude ďalej oddelená od priľahlých spevnených plôch pásom zelene v šírke 1,5m. Pás zelene bude realizovaný na úkor jestvujúcich betónových kvetináčov, ktoré sa odstránia a nahradia humusovým substrátom. Časť priechodov pre chodcov na križovatke MK Dionýza Štúra – Železničná – M. R. Štefánika a Cukrovarská bude rozšírená a preklasifikovaná na spoločné priechody pre chodcov a cyklistov.
 
Mobiliár
 
Pozdĺž cyklotrasy je situovaný drobný mobiliár pre cyklistov. Okrem iného aj stojany pre bicykle v počte 36 ks, ktoré umožňujú obojstranné parkovanie bicyklov. Celková kapacita nových vybudovaných parkovacích miest pre bicykle bude teda 91 ks.
 
Bike and ride pri autobusovej stanici
 
Pri autobusovej stanici bude v rámci jestvujúcich spevnených plôch a zelene vybudovaná stanica bike and ride t.j. 2 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle a 7 ks voľne stojacich stojanov pre bicykle. Do jedného uzamykateľného prístrešku pre bicykle sa zmestí 24 ks bicyklov a voľne stojace stojany pre bicykle je možné uzamknúť 14 ks bicyklov. Celková kapacita bike and ride bude teda 62 bicyklov. Na streche budú osadené fotovoltické panely.
 
Financovanie projektovej dokumentácie
 
Aj napriek vydanému stavebnému povoleniu je celý proces realizácie iba na začiatku. „Dnes môžeme aj napriek množstvu komplikácií, nezhôd a problémov vyhlásiť, že snaha nebola márna a máme v rukách stavebné povolenie na najväčšiu cyklistickú stavbu v histórii nášho mesta. Vybudovanie tejto cyklotrasy by tak mohlo byť do roku 2026 realitou. Podpora a rozvoj cyklistickej dopravy v rámci mesta má nespočetné množstvo pozitívnych vplyvov na zlepšenie dopravnej situácie v meste, na zdravie jeho obyvateľov, životné prostredie a posunie naše mesto o krok vpred po vzore vyspelých európskych miest, „ uviedol Štefanek.
 
Projektová dokumentácia bola financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby SR vo výške 29 655,20 eur a s 5% spoluúčasťou mesta.
 
Čo bude nasledovať
 
Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bude môcť mesto žiadať finančné prostriedky na vybudovanie novej cyklistickej komunikácie. „Predpokladáme že, žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok bude v roku 2023 vypracovaná v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva č. 1 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, 3 – Udržateľná doprava, Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, názov poskytovateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ uviedol B.Bíro. Na samotnú realizáciu má mesto tri roky, všetko je potrebné zosúladiť a pripraviť tak, aby vodiči aj chodci boli počas prác obmedzení čo najmenej. Hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková ale na záver dodáva: „Reálne sme v projekte cyklotrasy cez mesto získali len stavebné povolenie na dielo. Či vôbec získa mesto aj finančné krytie na realizáciu, ideálne z externých zdrojov, dnes nikto nevie zaručiť. Projektové oddelenie mestského úradu plánuje podať žiadosť v rámci aktuálnej výzvy, avšak toto ešte neznamená, že vo výzve budeme aj úspešní.“ 
Na mestskú cyklostrasu bolo vydané stavebné povolenie. Na realizáciu si ešte počkáme