Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov Mestského múzea v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková, Mestské múzeum v Seredi    
Dom kultúry v Seredi sprístupňuje expozíciu zdravotne znevýhodneným občanom v Mestskom múzeu v Seredi prostredníctvom moderných technológií. Haptický 3D model je prispôsobený pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov sprevádzaný hlasovým komentárom v slovenskom aj anglickom jazyku. Vodiaca línia od vstupu im zároveň poskytne lepšiu orientáciu v priestore múzea.
 
            Dielo projektu realizovala spoločnosť SORTEC EUROPE, s. r. o. Bratislava, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Cena za zhotovenie diela bola stanovená zmluvnými stranami v sume 17 944,80 €. Dom kultúry získalo na projekt dotáciu v sume 15 000 €, rozdiel 2 944,80 € dofinancovalo zo svojho rozpočtu v roku 2023.
 
           Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev.
Mestské múzeum v Seredi pripravilo projekt  po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne (počas rokov 2020 – 2022). Okrem spolupráce so seniorskými organizáciami nadviazalo spoluprácu so Základnou organizáciou Únie nevidiacich  a slabozrakých Slovenska v Galante, č. 11 – predsedom Mariánom Tóthom a Klubom zdravotne postihnutých  v Seredi – predsedníčkou Ruženou Ladicsovou a Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých – predsedom Jaroslavom Cehlárikom.
 
           Zámerom projektu bolo predstaviť Mestské múzeum v Seredi nielen ako statickú pamäťovú inštitúciu, ktorá uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo, ale ako inštitúciu, ktorá sa zároveň otvára publiku ďalšími spôsobmi a vytvára priestor pre spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi. Cieľom  projektu bolo vytvoriť súbor opatrení a vzdelávacích prvkov prostredníctvom moderných technológií predovšetkým pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov múzea. Mestské múzeum v Seredi aj v spolupráci s MsÚ - Oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu má v pláne osloviť základné a stredné školy, zároveň aj špeciálne školy a pedagogicko-metodické centrá v Trnavskom kraji. Zaujímavá forma vzdelávania pre deti a študentov týmto spôsobom má viesť k pochopeniu, ako vnímajú svet ľudia s hendikepom. Otvorenie múzejnej expozície sa uskutoční 10. marca 2023 o 15.00 hod.
          
Kontakt: Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď, t. č. 0950894373