Naša škola v programe FinQ

Naša škola v programe FinQ

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Miroslava Klembarová    
Naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského sa zapojila do nového programu s názvom
FinQ. Pred samotným spustením programu pani riaditeľka a učitelia absolvovali dištančné aj
prezenčné vzdelávanie v Piešťanoch.
Jedinečnosť programu FinQ je založená na metodológii, ktorá umožní rozvoj finančnej
kultúry v už existujúcich predmetoch. Deti tak sa naučia finančnú gramotnosť bez toho, aby
si uvedomovali, že sa ju vôbec učia.
Program  FinQ preto nie je nič pre bifľošov. Jeho zmyslom je, aby sa žiaci naučili čítať
s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní. Ľahšie tak prevezmú
zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti.
Program FinQ je v praxi včlenený priamo do už existujúcich vyučovacích predmetov.
Hoci žiaci na hodine prechádzajú štandardnú tému, vďaka unikátnej metodológii FinQ, budú
rozvíjať ich finančnú kultúru napríklad aj na hodine dejepisu, či matematiky.
Experti pripravili pre školy stovky vzdelávacích materiálov, tzv. metodických listov
a učebných úloh, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich predmetoch. Na
hodinách tak vytvoria priestor pre kritické a systémové myslenie žiakov a rozvoj finančnej
kultúry v kontexte už existujúceho vzdelávania.
 
foto: ZŠ J.A.Komenského
Naša škola v programe FinQNaša škola v programe FinQ