Kultúrna komisia bude samostatná

Kultúrna komisia bude samostatná

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Ak by som mal z uznesení zastupiteľstva 9.2.2023 vyzdvihnúť  niektoré ako pozoruhodné, určite by to bolo uznesenie o  čiastočnej zmene obsahovej náplne dvoch komisií a najmä osamostatnenie komisie pre kultúru. Názor, že ak máme riaditeľa Domu kultúry, tak komisiu pre kultúru nepotrebujeme, je už prekonaný. Náplňou práce komisie pre kultúru totiž nie je organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií a divadelných predstavení. To je naozaj prácou riaditeľa DK. či vedúcej múzea.  V  časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2024 na stranách 148 – 150 je uvedené niečo iné. Doslovne:
 
5.8   PROGRAM   8. KULTÚRA
 
Strategický zámer
 
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch.  
 
Skúste si odpovedať na niekoľko otázok.
 
Kto v Seredi okrem pracovníkov, ktorí ho pripravujú, pozná plán všetkých  kultúrnych akcií na rok? Kto ho vyhodnocuje?
 
Kto vie, koľko hudobných skupín v Seredi reálne existuje,a ktoré z nich sú na takej úrovni, že môžu vystúpiť na verejnosti?
 
Kto vie, koľko speváckych súborov v Seredi máme a či sú schopné urobiť hodinový koncert?
 
Kto vie objektívne posúdiť technickú stránku priebehu predstavenia ako napríklad teplota divadelnej sály, čistota prostredia, alebo taký „detail“ akým je čas začatia predstavenia?
 
Je posúdenie veľkosti a efektívnosti propagácie predstavení iba vecou riaditeľa DK?
 
Kto  sa okrem riaditeľky ZUŠ zaoberá otázkou koľko odborov  má ZUŠ otvorených a ktoré by mohla mať?  
 
Ako funguje princíp ponuky a dopytu. Deti môžu chodiť iba na odbory, ktoré máme pokryté pedagógmi. Kde sa umelecky vzdelávajú deti, ktoré majú záujem o také odbory, ktoré nemá kto v Seredi vyučovať?
 
Kto sa okrem vedúcej knižnice zaoberá vývojom počtu registrovaných čitateľov?
 
Kto sa zaoberá stavom amfiteátra a jeho aktuálnymi potrebami?
 
Je v poriadku, že 400- stranová kniha História mesta Sereď vydaná v roku 2002 je našou jedinou monografiou? Za ostatných 20 rokov nič historicky významné v Seredi nepribudlo? Kedy sa  od výchovného koncertu  štyroch saxofonistov (10. apríla 2017), zorganizovaného Marcelou Tomčányiovou, konal v Seredi nejaký ďalší?
 
Sú iba dve cesty
 
Uspokojiť sa s tým, že máme riaditeľa DK, riaditeľku ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa,  vedúcu knižnice a vedúcu  Mestského múzea a ponechať  kultúru na týchto štyroch.
Alebo
Zriadiť samostatnú komisiu pre kultúru ako poradný orgán zastupiteľstva, ktorý bude vyhodnocovať zámery Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, pripravovať a podávať návrhy na vytváranie podmienok pre zabezpečenie kultúrnych podujatí investičnými impulzmi v kultúrnych zariadeniach.  
 
Nakoniec aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení : Samospráva obce - utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
 
Dopredu môžu v tomto smere mesto posunúť iba odborne zdatní a najmä zanietení ľudia so skúsenosťami. Voľný vstup na akcie organizované Domom kultúry by som považoval iba za taký malý bonus pre členov komisie. A na záver to najdôležitejšie. Očakávať zlepšenie v oblasti kultúrneho života mesta môžeme iba po zodpovednom výbere jej členov. Ak takých nenájdeme, ostaneme tam, kde sme teraz.
Kultúrna komisia bude samostatná