Úprava cien za poskytované služby a zmena prevádzkových hodín na cintoríne

Úprava cien za poskytované služby a zmena prevádzkových hodín na cintoríne

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď prevádzkuje na svojom území dve pohrebiská: na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Od 1.12.2021 je prevádzkovateľom pohrebísk mesto Sereď.  V súvislosti so zvýšením nákladov na prevádzku pohrebísk vstupuje od 9. marca 2023 do platnosti nové Všeobecno záväzné nariadenie, ktorým mesto schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk. Zmena oproti predchádzajúcemu prevádzkovému poriadku sa dotkne úpravy prevádzkových hodín a navýšeniu cien za poskytované služby.
 
Prevádzkové hodiny
 
Od marca bude cintorín prístupný verejnosti v mierne upravených časoch a to nasledovne:
 
a) v období od 01.01. do 31.05. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.,
b) v období od 01.06. do 14.10. v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod.,
c) v období od 15.10 do 15.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
d) v období od 16.11. do 31.12. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.
 
Úprava cien za služby
 
Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk dochádza od marca aj  k navýšeniu cien za poskytované služby a to nasledovne:

- Výkop + zasypanie hrobu 100 €
- Výkop hrobu v období od 1.11.- 31.3. 110 €
- Výkop hrobu pre dvojhrob nad seba 135 €
- Výkop dvojhrobu v období od 1.11.- 31.3. 145 €
- Výkop detského hrobu + zasypanie hrobu 60 €
- Výkop detského hrobu v období od 1.11.- 31.3. 70 €
- Vykopanie jamy pre uloženie urny 50 €
- Vykopanie jamy pre urnu v období od 1.11.-31.3. 55 €
- Vykonanie kompletnej exhumácie do 10 rokov 400 €
- Úprava hrobu po pochovaní 20 €
- Vystavenie a odstránenie kvetinových darov 10 €
- Upratanie a dezinfekcia obradnej miestnosti pred a po pohrebe 20 €
- Celodenný komerčný vjazd/odstavenie motor. vozidla vrátane príves. vozíka 15 €
- Odpis dokladov, nájomnej zmluvy, faktúry, objednávky a pod. 5 €
- Cena za elektrické pripojenie - Nový cintorín 15 €
- Poskytnutie obradnej miestnosti v dome smútku ( jeden smútočný obrad) 75 €
- Poskytnutie chladiarenského zariadenia (každých začatých 24 hodín) 15 €
- Poskytnutie zvukového zariadenia pre reprodukovanú hudbu v obradnej miestnosti 15 €
- Poskytnutie már 10 €
 
Nájomné za hrobové miesta

Nájomné za hrobové miesta (hrob, hrobka a urna) zostáva nezmenené. Nové hrobové miesta sa zakladajú v súlade s plánom hrobových miest. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Preto sa aj nájomné za prenájom hrobového miesta určuje na obdobie 10 rokov. V Seredi platia sumy:
 
- jednohrob 20 €
- dvojhrob 40 €
- trojhrob 60 €
- štvorhrob 80 €
- detský hrob 10 €
- urnové miesto vybudované do zeme 20 €
- kolumbárium 30 €
 
Manuál a dôležité kontakty
 
Strata blízkeho je pre pozostalých veľmi bolestivé a citlivé obdobie, no napriek tomu je potrebné vybaviť množstvo dôležitých úkonov, súvisiacich s pohrebom. Mesto Sereď už pred časom vypracovalo manuál, ako postupovať pri vybavovaní pohrebu:  Postup_pri_vybavovaní_pohrebu.pdf
 
Kontakt na správkyňu cintorína: Monika Plavocká, tel. 0951 797 937, 031/789 6380, monika.plavocka@sered.sk
 
Kontakt na matričný úrad Sereď: Karmen Vavrová, 031/789 2215, 031/789 2094, klapka 261, kancelária č. 7., matrika@sered.sk
 
Kontakty na pohrebné služby v Seredi :
Pohrebná služba – Astra Nova s.r.o.: 0904 053 600, 0905 642 878
Pohrebná služba – Edita Kašíková: 0905 542 388
Pohrebná služba - Orgován: 0919 381 412
 
Úprava cien za poskytované služby a zmena prevádkových hodín na cintoríne