Ľ. Veselický: Okolo tlačených Seredských noviniek je zatiaľ iba veľké ticho

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď    
Na začiatok citácia z 34-stranového predvolebného materiálu Ondreja Kurbela
s názvom „Sereď, v ktorej chceme žiť“. Na štrnástej strane je napísané :
Komunikačné kanály mesta V komunikácii mesta smerom k svojim obyvateľom
platí to isté, čo v medziľudskej komunikácii. Nie vždy sa všetci zhodnú a nie vždy
budú všetci nadšení z nových zmien. Rovnako sú však dôležité dialógy, v ktorých sú
relevantné obe strany - samospráva aj obyvatelia mesta, respektíve odborníci aj
široká verejnosť. Osobnými stretnutiami, včasným informovaním, získavaním spätnej
väzby a flexibilnými spôsobmi komunikácie môžeme dosiahnuť porozumenie.
Navrhujeme preto vznik odborného komunikačného oddelenia, ktoré takúto
komunikáciu bude presadzovať a koordinovať naprieč samosprávou aj jej
pridruženými organizáciami a organizačnými zložkami.
 
Z navrhovaného odborného komunikačného oddelenia rýchlo zišlo a v
Organizačnej štruktúre mestského úradu je od 1. 1. 2023 pod sekretariátom prednostu
iba jeden samostatný referent pre komunikáciu mesta Sereď.

Zástupkyňa primátora pani Mária Fačkovcová uverejnila na svojej
facebookovej stránke informáciu pod názvom Mesto čaká vysúťažiť nového
vydavateľa tlačených Seredských noviniek.
Prečo ju neumiestnila na webovú
stránku mesta, ktorá je oficiálnym zdrojom informácii z mesta, nevedno. Píše
v nej: „Mesto čaká v najbližšej budúcnosti vysúťažiť ich nového vydavateľa a počas
tohto „prechodného obdobia“ nastaviť podmienky súťaže tak, aby sa k našim
obyvateľom mohli dostať novinky s novým dizajnom, témovo vyvážené, kde každá
téma bude mať svoje pevné miesto a boli pre obyvateľov príťažlivé.“

Vzhľadom na to, že táto informácia bola pani Fačkovcovou zverejnená
koncom januára, čakal som, že vyhlásenie súťaže na dodávateľa novín bude rýchle.
Na potrebu hľadania nového dodávateľa SN som nového primátora aj jeho
zástupkyňu upozornil 25.11. 2022. Preto otáľaniu s vyhlásením súťaže nerozumiem.
 
V správe o činnosti úradu od ostatného rokovania sa primátor 9. 2. 2023
zmienil o rokovaní s redaktorom Galantsko-šalianskeho žurnálu. Redaktora
nemenoval , ale viem, že majiteľkou vydavateľstva HELENA, ktorá Galantský
a šaliansky žurnál vydáva, je Mgr. Alena Jaššová. O tom, či sa rokovanie týkalo
prípravy tlačených Seredských noviniek v jeho správe nebola povedaná ani jedna
veta. Februárové číslo Seredských noviniek vydané nebolo, a termín na prípravu aj
marcového vydania je už privysoký.

Práci so Seredskými novinkami som sa venoval bezmála 12 rokov. Ten
proces nie je jednoduchý a preto ma zaujíma aký nový dizajn a obsahové vyváženie
budú mať tie nové a najmä to, kedy ich uvidíme.

K opodstatnenosti tlačených novín iba dve vety. Odmietavý názor internetom
posadnutej verejnosti na ich existenciu negatívny dopad mať nebude. Už aj preto, že
iba tlačené noviny dokážu obyvateľom sprostredkovať širokú škálu informácií bez
toho, aby na ich čítanie potrebovali mobil, počítač, tablet , či notebook a dostupnú
internetovú sieť. Ak, tak maximálne dioptrické okuliare.