Zbaví sa mesto kotolne?

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Pár viet k článku „Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť unikátny projekt, ktorý v meste nemá obdobu“
 
Na začiatok malá oprava názvu článku. Zajtrajšie hlasovanie nebude o podpore či nepodpore unikátneho projektu.
 
V programe rokovania MsZ v bode 13 písm. E totiž nie je hlasovanie o projekte, ale o výpožičke majetku mesta (bývalej kotolne Z.Š. Jana Amosa Komenského) Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze. Preložené do reči faktov to podľa návrhu uznesenia znamená:
- odňatie nehnuteľného majetku, a to plynovej kotolne K3, súp. č. 3064 (ďalej len „plynová kotolňa”) a pozemku, na ktorej je plynová kotolňa postavená - parcely č. 733/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 305 m2 , evidovanej na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ (ďalej len „pozemok”), obe nehnuteľnosti sú zapísané Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 591, k.ú. Sereď, zo správy Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď, IČO 37836706 dňom 28.02.2023.odovzdať objekt do užívania CZŠ Cyrila a Metoda v Seredi a výhradné užívané objektu Cirkevnou ZŠ Cyrila a Metoda do 30.06. 2058!
 
To naozaj volení zástupcovia občanov pôžičkou odovzdajú majetok mesta škole, ktorá má polovičný počet žiakov ako susedná ZŠ Jana Amosa Komenského? Naozaj zopakujú poslanci niečo podobné ako predaj pozemku pri Sokolovni v roku 1993, na ktorom malo byť postavené pastoračné centrum a nestojí tam dodnes? Naozaj si niekto myslí, že v prípade užívania tam CZŠ Cyrila a Metoda pustí aj žiakov ZŠ J. A. Komenského?
 
Mohol by mi ale niekto odpovedať na otázku prečo mesto Sereď nevyužilo výzvu Plánu obnovy SR a nepožiadalo samo o nenávratný príspevok na prerobenie kotolne?
 
Alebo už je neskoro? Potom by som mal ešte jednu otázku. Vďaka komu termín na podanie žiadosti mesto zmeškalo? Ak to bol zámer, tak gratulujem. V hospodárení s majetkom sme sa práve vrátili vrátili o 30 rokov dozadu.