Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov

Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Kedy budeme mať vynovený ďalší sídliskový vnútroblok, knižnicu a kedy dostane naša základná škola nový cykloprístrešok? Na stav rozpracovaných projektov v meste sú zvedaví nielen občania. Prečítajte si štádiá, v ktorých sa aktuálne nachádzajú investície mesta, ktoré spoločne najviac očakávame.
 
Najprv: hľadáme peniaze mimo rozpočtu
Mesto investuje do svojho majetku a obnovuje ho z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu mesta, ale vždy je výhodnejšie, ak krytie nájde v mimorozpočtových zdrojoch. Projektové oddelenie mesta tieto ponuky monitoruje. „Sú to rôzne grantové výzvy z nadácií, zo štátu a Európskej únie. Máme rozpracované viaceré projekty, sú v rôznych štádiách: od prípravy na vypracovanie projektovej žiadosti, cez čakanie na vyhodnotenie, čakanie na podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie, cez nekončiaci proces verejného obstarávania, niektoré sú v štádiu realizácie, alebo sú v monitorovacom období, kedy má poskytovateľ možnosť nás kontrolovať, ako sa o zrealizované projekty staráme,“ vysvetlil Branislav Bíro. Doplnil, že o štádiách rozpracovanosti projektov informuje v samostatnom materiáli aj mestské zastupiteľstvo.
Rýchlosť niektorých fáz vie z časti manažovať mesto, napríklad úvodné projektovanie, na iné fázy vie len čakať a informovať sa.  
 
Realizácie roka 2023
 
Projekty, do ktorých sa plánuje mesto pustiť tento rok (ak nenastane ďalšia nepredpokladateľná situácia...) sú Regenerácia sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II., kde je obnova verejného priestranstva naprojektovaná v podobnom duchu, ako projekt zregenerovaného vnútrobloku D. Štúra I.
 
Na stavebné práce na svojom sídlisku by sa mali pripraviť aj obyvatelia na Garbiarskej, kde mesto taktiež získalo financie na regeneráciu vnútrobloku. Projekt prinesie obyvateľom novú zeleň, chodníky, verejné osvetlenie a pribudne nový mobiliár.
 
Tento rok je naplánovaná aj modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi za približne 200-tisíc eur.  Mesto dnes pripravuje finálnu projektovú dokumentáciu potrebnú k verejnému obstarávaniu.
 
V štádiu realizácie je práve Obnova športového areálu pri ZŠ J. A. Komenského. Z Fondu na podporu športu tu mesto získalo 84-tisíc eur na výmenu opotrebovaných povrchov atletickej dráhy a súvisiacich atletických športovísk.
 
Mesto Sereď realizuje od roku 2021 aj projekt s názvom Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt, na základe ktorého má samospráva k dispozícií 408-tisíc eur,  poskytuje domácu opatrovateľskú službu na území mesta Sereď s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Projekt končí na jeseň tohoto roku. 
 
Naše želiezka v ohni na neskôr
Minulý rok získala Sereď aj 30-tisícovú dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na vybudovanie Prístreškov na bicykle pre ZŠ J. A. Komenského a Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Zmluva o poskytnutí dotácie zatiaľ nebola mestu zo strany ministerstva zaslaná, pričom lehota na predkladanie projektových žiadostí bola do 31. 12. 2021.
 
Ďalšie projekty sa pripravujú. Je ním napríklad projekt s vysokou ekologickou a zároveň ekonomickou hodnotou - Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho. Jeho cieľom je premeniť súčasné školské byty na triedy, znížiť energetickú náročnosť budovy školy pomocou fotovoltiky a tiež vymeniť čerpadlá k bazénu, celkovo za takmer 300-tisíc eur.
 
Živým projektom v štádiu pred podaním projektu na realizáciu stavebných prác je Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď. Ide o vybudovanie novej cyklotrasy od križovatky pri OD Lidl po železničný most v Seredi, ku ktorému aktuálne prebieha proces stavebného povoľovania. Treba doplniť, že ide len o projektovú časť, na samotnú realizáciu tejto cyklotrasy sú predpokladané výdavky vyše milión eur, ktoré bude opäť potrebné niekde nájsť.
 
Spolufinancovanie z mestskej kasy
„Hlavným finančným zdrojom uvedených projektov nie je mestská kasa. Zvyčajne je ale podmienkou pri ich čerpaní spolufinancovanie z rozpočtu mesta, ktoré sa pohybuje okolo piatich percent z ceny investície,“ vysvetlil Branislav Bíro a dodal, že Sereď plánuje realizáciu aj ďalších projektov, čo však bude závisieť na výzvach, ktoré prídu a tiež na rozhodnutiach mestského zastupiteľstva o ich spolufinancovaní.   
Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov: Vnútroblok D. Štúra II. Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov: Vnútroblok D. Štúra II.Aktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov: Vnútroblok GarbiarskaAktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov: Modernizácie knižniceAktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov: Atletická dráha na ZŠ. J. A. KomenskéhoAktuálne projekty mesta Sereď financované z externých zdrojov