Už v sobotu pristúpime k volebným urnám

Už v sobotu pristúpime k volebným urnám

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Už v sobotu 21. januára občania Slovenskej republiky pristúpia k volebným urnám, kde budú voliči v referende rozhodovať o otázke zmeny ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR.  Refrendum vyhlásíla prezidentka na základe petície občanov prijatej v auguste 2022. Informácie uvádza MV SR.
 
Čo je referendum a koľko nás bude stáť
 
Referendum je jedna z mála metód priamej demokracie,  postredníctvom ktorého sa občania Slovenskej republiky vyjadrujú k závažným otázkam. Vyhlasuje ho prezident na základe petície, ktorú podpísalo minimálne 350 000 občanov. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.
 
Vyhláseniu referenda 2023 predchádzalo odovzdanie 406-tisíc podpisov, z ktorých bolo platných vyše 381-tisíc. Jeho zorganizovanie a priebeh nás vyjde viac ako 10 miliónov eur.
 
Kto môže hlasovať
 
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme alebo elektronicky. 
 
POZOR:  O vydanie hlas.preukazu môže volič požiadať už iba osobne najneskôr do 20.1.2023 v úradných hodinách MsÚ na Námestí republiky 1176/10, 926 01 Sereď
 
O akej referendovej otázke bude volič rozhodovať
 
Volič svojim hlasom má možnosť zmeniť znenie ústavy v otázke dĺžky volebného obdobia NR SR.  V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 
– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka
 
a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 
– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 
– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 
- Čl. 98 odsek 2 znie:
 
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.
 
Dátum a čas konania 
 
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 v čase  od 7:00 do 22:00 h.
 
Ako bude volič hlasovať
 
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
 
Volič následne na hlasovacom lístku iba zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak sa volič pomýli, bude mu vydaný nový hlasovací lístok.
 
Kedy bude referendum úspešné
 
Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
 
Volebné okrsky v meste SEREĎ
 
V meste je na referendum utvorených 13 volebných okrskov
 
Už v sobotu pristúpime k volebným urnám