Prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu na Jesenského ulici

Mestský úrad     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu, dňa 18. januára 2023 od 7.00 hod. 
 
Odstávka je naplánovaná do času odstránenia poruchy.
Cisterna s vodou pristavená nebude. 
 
Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám:

Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.