ADOS Mestskej polikliniky Sereď poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Aj vďaka dotáciám z rozpočtu mesta

Zdravie     Vlasta Gašparíková, hl. sestra polikliniky Sereď    
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)  Mestskej polikliniky Sereď poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť  v pohodlnom domácom prostredí, alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta.
 
Cieľom ADOS je, aby pacient prežíval svoje ochorenie a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.
 
Ošetrovateľské služby sú určené imobilným pacientom, pacientom s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie. Domáce ošetrovanie  poskytujeme aj pri náhlych, či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú starostlivosť, alebo ošetrovateľskú rehabilitáciu. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj chorým v terminálnom štádiu ochorenia , ktorí odmietajú pobyt v nemocnici, alebo majú paliatívnu starostlivosť.
 
Nárok na ošetrovateľskú starostlivosť má každý chorý, ak potrebuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť. Poskytuje sa pacientom všetkých vekových a diagnostických skupín, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom.
Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované špecializované  sestry na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom alebo zástupcom pacienta. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými  poisťovňami.
 
Ošetrovateľské  výkony, ktoré zväčša poskytujeme, sú :
ošetrovanie rán, defektov, preležanín, vredov predkolenia, stómií u nevládneho pacienta, aplikácia infúznej, injekčnej terapie, starostlivosť o centrálny venózny, epidurálny katéter, o močový katéter, starostlivosť o  tracheostomickú kanylu, očistná klyzma,  ošetrovateľská rehabilitácia, odbery krvi a biologického materiálu, sledovanie vitálnych funkcií, a v neposledom rade aj  edukácia pacienta a podporných osôb, ako aj výkony podľa požiadavky ošetrujúceho lekára pacienta.
 
V rámci svojich kompetencií, profesionálne a odborne, korektne a trpezlivo pristupujeme k tejto náročnej a veľmi potrebnej zdravotnej a verejnoprospešnej starostlivosti pre obyvateľov nášho mesta a spádovej oblasti Sereď.
 
Vďaka patrí aj mestu Sereď za podporu a finančnú dotáciu na túto verejno - prospešnú činnosť pre tých, čo to najviac potrebujú.