V pondelok 16. januára v doobedných hodinách si na MsÚ dane nevybavíte

Mestský úrad     Referát správy daní a poplatkov MsÚ Sereď    
Mesto Sereď Vám oznamuje,
 
že v pondelok 16. 1. 2023 v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

nebude možné z technických príčin vybaviť daň
z nehnuteľnosti, daň za psa, t.j. nebudú sa vydávať
ani prijímať tlačivá „Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje“.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!