MV SR obnovilo pravidelné hlasité skúšky sirén

MV SR obnovilo pravidelné hlasité skúšky sirén

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že v piatok 13. januára 2023 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Na zvyšných elektronických sirénach bude vykonaná tichá skúška.
 
Preskúšanie sirén sa vykonáva od roku 1996 a to pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bola od marca do novembra 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a boli realizované iba tiché skúšky. Prvá hlasná skúška bola po prestávke vykonaná v piatok 9. 12. 2022. Od januára sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu.
 
 "V roku 2023 sú naplánované 4 hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a 8 tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine. Elektromotorické sirény sa preskúšavajú hlasito každý mesiac.," Informuje MV SR.
 
Typy varovných signálov sirén
 
VŠEOBECNÉ OHROZENIE – ide o dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.
 
OHROZENIE VODOU – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody, následne sa dopĺňa hovorenou informáciou.
 
KONIEC OHROZENIA - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania, ktoré sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 
POZOR - SKÚŠKA SIRÉN – dvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 
Medzi signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE patrí aj varovanie pred vzdušným poplachom/radiačným ohrozením, je to dvojminútový kolísavý tón sirén doplnený 3x o informáciu POZOR, VZDUŠNÝ POPLACH alebo POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE.
 
zdroj: MV SR
 
MV SR obnovilo pravidelné hlasité skúšky sirén