Rok 2022 v znamení pokrokov

Rok 2022 v znamení pokrokov

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Kubicová, zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď    
Jeden rok skončil, ďalší začína a v ZŠ Juraja Fándlyho sa postupnými krokmi pokračuje v napĺňaní vízie o kvalitnom vzdelávaní. 
Začiatok kalendárneho roka 2022 ešte mierne ovplyvnila pandémia koronavírusu, ale ani tá nemohla prekaziť využívanie nových multifunkčných oddychových zón, ktoré sa nám podarilo vytvoriť vďaka úspešne vypracovanému a podanému projektu vo výzve Modernejšia škola, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ešte v roku 2021. Zóny sa začali využívať  na kultúrne vystúpenia, workshopy pre rodičov, bežné vyučovanie ale aj na blokové vyučovanie, v ktorom dochádza k prepájaniu medzipredmetových vzťahov a súvislostí. Takáto forma vyučovania bude súčasťou novej plánovanej  kurikulárnej reformy školstva, ktorá nás v tomto smere nemôže zaskočiť. Blokovým vyučovaním upriamujeme pozornosť a dávame dôraz na rozvoj “soft skills” teda mäkkých zručností, ako sú spolupráca, prepájanie kompetencií z jednotlivých predmetov a najmä ich využitie pre život v súčasnej dobe. 
 
JAR
Na jar ovplyvnilo bežný chod školy dianie za našimi hranicami na Ukrajine. Nových žiakov sme privítali s otvorenou náručou. Táto situácia nám pomohla uvedomiť si, že mier nie je samozrejmosť. Pre nových žiakov sme zabezpečili jazykové kurzy, materiálnu a psychologickú podporu. Triedne kolektívy tak boli i sú obohatené o nových členov. 
Jar sa však niesla aj v duchu osláv, environmentálnych aktivít, športových súťaží a zápisu prváčikov. 
Po dlhých rokoch čakania sa podarilo slávnostne otvoriť nový atletický areál. Otvorenia sa zúčastnilo vedenie mesta, bývalé vedenie školy, súčasní a bývalí učitelia telesnej výchovy i členka Slovenského atletického zväzu Iveta Putalová, ktorá si spolu s našimi žiakmi zabehla čestný štafetový beh. Celý projekt obnovy atletického areálu bol spolufinancovaný z dotácie Fondu na podporu športu. Celkové náklady projektu po navýšení predstavovali cca 161 000 eur. Mesto Sereď získalo dotáciu v celkovej výške 77 913 eur. Realizátorom prác bola firma SPORT NITRA s.r.o.. Z vlastných finančných zdrojov a za pomoci Združenia rodičov pri ZŠ Juraja Fándlyho sa nám podarilo zrekonštruovať aj asfaltovú plochu pri atletickom areáli. Celý športový areál tak opäť chytil nový dych. Všetkým patrí veľká vďaka za splnenie tohto dlhoročného sna.
Ďalším dôvodom na oslavu bol zápis prváčikov. Rodičia nám prejavili opäť veľkú dôveru a my sme zapísali 88 žiakov. V septembri sme tak mohli otvoriť tri prvácke triedy. V súčasnosti sme so 692 žiakmi najväčšou školou v okrese Galanta. 
Jarné slnečné lúče dali priestor i outdoorovým aktivitám. Pokračovalo sa v revitalizácii ekoučebne, vytvorili sa nové vyvýšené záhony, organizovali sa brigády, osadila sa náučná tabuľa pri ovocnom sade.  Prebiehali preventívne programy, zamerané na dopravnú výchovu a stmeľovanie triednych kolektívov, oslavy veľkonočných sviatkov, Dňa vody, Dňa Zeme,  Dňa matiek. Súťažilo sa v basketbale, volejbale, bedmintone, futbale a podarilo sa nám získať krásne umiestnenia na úrovni okresu a kraja.  Uskutočnilo sa množstvo zaujímavých exkurzií, školských výletov a nechýbala ani škola v prírode. 
Obhájili sme titul Zelená škola. Tento titul nie je samozrejmosťou a preto sa z neho veľmi tešíme. Hrdíme sa ním ako jedna z 214 škôl na Slovensku. Na obhájení titulu pracovala tri školské roky celá školská komunita tvorená žiakmi, rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní pomáhať k zlepšeniu životného prostredia. Hodnotiaca návšteva nás potešila milými slovami: „Tešíme sa, že máte výborne rozbehnutú participáciu žiakov, ktorá je pre správne fungovanie programu kľúčová. Veľmi dôležitý je aj otvorený a pozitívny prístup vedenia školy ku programu a žiakom, ktorý nesmierne napomáha správnemu uchopeniu metodiky. Celkovo je na Vašej škole cítiť ducha Zelenej školy a my ďakujeme, že sme ho mohli zažiť.“
 
LETO
Po dvojročnej prestávke sme prvé letné dni oslávili jubilejným desiatym ročníkom Vedeckého jarmoku. Tento deň je výnimočný pre celú školu. Naši žiaci v jarmočných stánkoch nielen „nakupujú“ ale i „predávajú“. Tovarom sú vedomosti, zručnosti, dobrá nálada a pocit že „dnes sa neučíme“, no pritom sa naši žiaci učia mnoho. Učia sa pracovať v tíme, komunikovať, plánovať, byť zodpovední, riešiť prípadné problémy. Učia sa pre život. 
Tak ako po iné roky nám i v roku 2022 záležalo nielen na vzdelávaní žiakov ale aj na vzdelávaní zamestnancov. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie zamerané na nové zákony, ktoré ovplyvňujú každodennú činnosť školy. Mnohí absolvovali i iné formálne vzdelávania, ktoré boli zamerané na nové trendy vo vyučovaní, zavádzanie digitálnych  technológií, či inklúziu. V spolupráci s KC Priestor absolvovali učitelia i neformálne vzdelávanie, ktoré bolo zamerané na písanie projektov a objavenie vnútornej motivácie, ktorá je dôležitá ako prevencia vyhorenia. 
Školský rok sme ukončili s úsmevom na perách a pocitom dobre vykonanej práce. Svedčí o tom najvyšší počet žiakov, ktorí boli ocenení Mestom Sereď, za ich úspechy v športových i vedomostných súťažiach.  Celkovo bolo ocenených 36 žiakov. 
Počas letných prázdnin prebiehala rozsiahla a finančne náročná rekonštrukcia rozvodov tepla, ktoré boli v havarijnom stave a spôsobovali mnohé prevádzkové problémy. Vymaľovali sa ďalšie triedy, vymenilo sa osvetlenie na plavárni, bola vymenená sanita na sociálnych zariadeniach pre zamestnancov, opravený obklad v sprchách pre návštevníkov. Prebehla aj rekonštrukcia priestorov určených na poobednú činnosť školského klubu detí. 
 
JESEŇ
V septembri sme vstúpili do nového školského roka a nového certifikačného obdobia Zelenej školy. Najbližšie dva školské roky sa budeme venovať téme ODPAD. Zaviedli sme zber novej komodity, ktorou je použitý kuchynský olej. Jeho zberom nielen uľavíme životnému prostrediu, ale zároveň získame i finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok. 
Na škole začali v školskom roku 2022/2023 pôsobiť noví špecialisti. Na čiastočný úväzok nám pribudla školská špeciálna pedagogička pre 1. stupeň, digitálna koordinátorka a kariérová poradkyňa. Zaviedli sme novú formu osobných konzultácií v trojlístku žiak - učiteľ – rodič, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Zo všetkých vyjadrení rodičov vyberáme: „Tento spôsob konzultácie je výborný, veľa vecí si vieme takto jednoduchšie vyjasniť. Budem rada, ak to takto bude fungovať aj nabudúce.“
 
ZIMA
Ku koncu kalendárneho roku sa nám podarilo vytvoriť novú počítačovú učebňu, zakúpiť výpočtovú techniku, vizualizéry, nové lavice a stoličky do jednej triedy, opravená bola strecha na plavárni, zrekonštruovala sa nakladacia rampa pri školskej jedálni. To všetko sa mohlo uskutočniť vďaka finančným prostriedkom zo združenia rodičov, vďaka dobrému hospodáreniu školy a vďaka pomoci od nášho zriaďovateľa. Predsviatočné obdobie sa nieslo v duchu pomoci, vľúdnych slov a láskavých činov o čom svedčia početné akcie pre seniorov a charitatívne akcie. Pomyselnou čerešničkou na torte, ktorú nám upiekol tento kalendárny rok bolo víťazstvo v súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. 
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom, zriaďovateľovi a priateľom školy za úspešný rok 2022. Veríme, že v duchu spolupráce sa nám podarí úspešne zvládnuť aj rok 2023.  
Rok 2022  v znamení pokrokov Rok 2022  v znamení pokrokov Rok 2022  v znamení pokrokov Rok 2022  v znamení pokrokov Rok 2022  v znamení pokrokov Rok 2022  v znamení pokrokov